Jdi na obsah Jdi na menu
 


PSYCHOPATOLOGIE
 
10/1 Čím se zabývá psychopatologie?
            Zabývá se popisem, vznikem a průběhem psychických poruch.
10/2 V čem spočívá rozdíl mezi psychopatologií, psychiatrií a patopsychologií?
            Psychopatologie – zabývá se popisem, vznikem a průběhem psychických poruch
            Psychiatrie – popis, vznik a průběh psychických poruch a navíc se zabývá diagnostikou,                            léčením a prevencí
            Patopsychologie – odchylky v průběhu jednotlivých psychických procesů
29/1 Ve kterém roce vstoupila v ČR v platnost 10.revize MKN “Psychické poruchy a poruchy             chování” ?
            1994.
29/ 2 Které hlavní změny přinesla nová mezinárodní klasifikace psychických poruch?
            Třídí psychické poruchy podle výsledných projevů, zavedla nové názvy některých poruch, přinesla nové obsahové vymezení některých běžně užívaných pojmů.
29/3 Uveďte příklady termínů, které jsou již zastaralé a neměly by se v pedagogické praxi užívat.
            LMD, neuróza, psychóza, specifické poruchy učení, psychopatie, maniodepresivní             psychóza.
29/4 Uveďte příklady nových názvů některých psychických poruch.
            Disociativní poruchy, poruchy školních dovedností, porucha a aktivity a pozornosti.
29/5 Které psychické poruchy ( podle současné klasifikace ) byly dříve zahrnovány pod široký, dnes již zastaralý termín LMD?
            Porucha pozornosti, porucha pozornosti a aktivity, porucha motorické funkce, porucha             školních dovedností, socializovaná porucha chování a nesocializovaná porucha chování.
29/6 V čem spočívá rozdíl mezi pojmy znak a symptom?
            Znak – objektivně pozorovatelný psychopatologický projev
            Symptom – příznak poruchy, psychopatologický projev, o němž vypovídá samotný             jedinec.
29/7 Proč se v souvislosti s psychickými poruchami neužívá termín „nemoc“?
            Protože pojem nemoc se užívá , je-li jednoznačně známa příčina, průběh a utváření             nemoci. U žádné psychické poruchy není příčina zcela jasná.
29/8 Podle kterých oblastí života ( oblastí fungování ) se posuzuje závažnost psychické poruchy?
            Péče o vlastní osobu
            Zapojení do pracovní činnosti
            Účast na rodinném životě
            Zapojení do širších sociálních vztahů
44/1 Jak rozumíte tezi, že příčiny psychických poruch jsou ve vzájemné interakci?
            Jediná, izolovaná příčina zpravidla nemůže vyvolat psychickou poruchu, ale musí se             jich sejít víc.
44/2 Co znamená pojem „vnější environmentální rizikové faktory“?
            Nepříznivé vlivy, které působí na jedince z prostředí, v němž žije. Mohou být materiální             ( chemické, fyzikální a biologické ), interpersonální ( stresorem jsou druzí lidé ) a             naučené nevhodné vzorce chování, způsoby prožívání a myšlení.
44/3 Které environmentální rizikové faktory se pravděpodobně v ekonomicky vyspělých zemích nejvíce podílejí na vzniku psychických poruch?
            Chemické.
44/ 4 Jak se podílí na vzniku psychických poruch společenské prostředí?
            Zde vstupuje do hry epigenetika, tj. zakódované informace o prostředí, v němž žili             předkové. Epigenetika rozhoduje o tom, zda určitý gen bude nebo nebude aktivován.       
44/5 Co znamená pojem „intrapsychické rizikové faktory“?
            Naše negativní představy, myšlenky a emoce.
 
 
44/6 Pokuste se vysvětlit, jak se na vzniku psychických poruch mohou podílet toxické cizorodé chemické látky?
            Ačkoliv je CNS proti vstupu cizorodých látek chráněna více než jiné orgány, její bariéra             není dokonalá, a proto mohou toxické látky pronikat i do mozku. Působení toxických             látek se mimo jiné může projevit i poruchou nervové soustavy.
54/1 Který z pojmů je nejširší – stres, konflikt, frustrace, adaptace, deprivace?
            Stres.
54/2 Pokuste se vysvětlit, jak se stres podílí na vzniku psychických poruch?
            Stres většinou působí jako spouštěč psychické poruchy, bývá tzv. poslední kapkou;             vytváří podmínky pro působení dalších rizikových faktorů; oslabuje imunitu a tím     vytváří podmínky pro působení virů, bakterií a parazitů; mění průběh psychických             procesů, je traumatizujícím emočním zážitkem.
54/3 Jak se projevuje syndrom vyhoření?
            Dochází ke ztrátě pracovní motivace, ke znechucení a neochotě nadále vykonávat danou  profesi, dochází k celkovému vyčerpání.
54/4 Které okolnosti přispívají k výskytu syndromu vyhoření?
            Déletrvající působení hlavně interpersonálních stresorů a dlouhodobé vysoké pracovní             nasazení, které nevede k uspokojivým pracovním výsledkům.
54/5 Jak syndrom vyhoření zpravidla probíhá, jaké jsou jeho fáze?
            Zpravidla probíhá postupně v delším časovém intervalu. Má pět fází:
            1.fáze – vysoké pracovní nasazení, nadšení a očekávání
            2.fáze – stagnace – jedinec si začíná uvědomovat realitu
            3.fáze – pochybování o smyslu toho, co jedinec dělá
            4.fáze – dominuje apatie a vyčerpání, stupňují se problémy projevující se ve 3.fázi            5.fáze – přehodnocení vztahu k práci i k životu, uvažování o změně                                   
65/1 Jak se projevují jednotlivé fobické poruchy?
            a)sociální fobie se projevuje chorobným strachem z lidí a ze situací,v nichž je jedinec             středem pozornosti.Jedinec mívá strach z vystupování na veřejnosti,nadměrně se             obává,že se znemožní v různých společenských situacích.
            b)agorafobie se projevuje chorobným strachem z pobývání ve veřejných nebo             uzavřených prostorách.Jedinec mívá nepřiměřený strach pobývat například ve větším davu lidí;bojí se čekat v místnostech,kde je větší počet lidí;bojí se pobývat na rušných             ulicích,kde je větší počet chodců i aut;bojí cestovat dopravními prostředky;vycházet             z bytu;jezdit výtahem,pobývat v divadle,v kině,koncertních,tanečních sálech apod.
            c)specifické,izolované fobie se projevují chorobným strachem z konkrétních             předmětů,zvířat,jevů a situací.Je to např.chorobný starch z některých             živočichů(ptáků,hmyzu…),strach z pobytu ve výšce,strach z přírodních             jevů(bouřky,vody…),strach z bacilů,chorobný strach ze zranění,z krve aj.
65/2 Která z fobických poruch se nejčastěji vyskytuje v období dospívání?
            Jsou to specifické, izolované fobie.
65/3 Jak se projevují jednotlivé úzkostné poruchy a čím se liší?
            a)panická porucha projevuje se opakovanými záchvaty úzkosti,které jedinec není             schopen předvídat, začíná zcela náhle,trvá jen několik minutMůže vyústit             v paniku,strach ze ztráty volní kontroly nad sebou,strach ze zešílení a ze smrti             v průběhu záchvatu.Doprovází ho např.bušením srdce,zrychlený pils,pocení,chvění a             třes,sucho v ústech,obtížné dýchání,bolest na hrudníku,břišní nevolnost,popř.i             zvracení,pocity závratě a mdloby,točení hlavy aj.
 
            b)generalizovaná úzkostná porucha se projevuje dlouhodobým prožitkem             úzkosti,včetně všech doprovodných tělesných reakcí.O generalizované úzkostné poruše se mluví,pokud úzkost trvá minimálně šest měsíců.
 
            Obě poruchy se od sebe liší délkou trvání.
65/4 Jak se projevují obsedantně kompulzivní poruchy?
            Začínají pomalu a nenápadně,např.častějším pocitem špíny,častějším koupáním,než je u             ostatních běžné,končí mnohahodinovým mytím každý den.Také častějším urovnáváním             věcí na stole a sbíráním smítek n koberci,postupně se stupňuje a končí             neustálým,fanatickým uklízením,i když již není co uklízet.
            Těžší případy této poruchy značně komplikují běžný život,neboť se celý den věnuje             svým kompulzím a obsesím,okrádají ho o čas,omezují jeho společenské aktivity.
            Kompulze mají také rituální podobu(např.přesný rituál příchodu a vstupu do budovy             školy a věří,že zažehnal špatnou známku…)
76/1 Jak se projevuje posttraumatická stresová porucha?
            Projevuje se opakovaným znovuprožíváním traumatu v podobě živých vzpomínek na             danou událost.(povodně,požáry,zřícení budovy,přepadení,znásilnění,ztráta             zaměstnání,úmrtí blízké osoby…)Nepříjemné vzpomínky se objevují i ve snech a             tzv.nočních můrách.
76/2 Jak s projevují poruchy přizpůsobení?
            (reakce na na traumatizující stresující událost)
            Jedinec je ochromen téměř ve všech oblastech života.Má sníženou výkonnost,prožívá        depresi nebo úzkost,není schopen zvládat úkoly a plnit povinnosti.U dětí a mladistých             se mohou přidružit poruchy chování.U malých dětí regrese(pomočování,dumlání             palce,regrese ve vývoji řeči…)
76/3 Co znamená pojem dissociativní porucha?
            V minulosti byly popisovány jako hysterie,resp. konverzní hysterie zapříčiněné             stresovými zážitky a patří mezi ně např. dissociativní amnézie (funkční porucha paměti,             týkající se prožitých traumatických událostí), dissociativní fuga a dissociativní poruchy             motoriky a senzorické poruchy (ztráta zraku, sluchu, čichu)
76/4 Jak se projevuje mutizmus?
            (útlum řečového projevu)
            Dítě přestává mluvit ve všech situacích nebo jen v některých(např.jen ve škole,nebo jen             s konkrétním učitelem,jen s cizími lidmi,jen s jedním rodičem…) řeč je přitom             dostatečně vyvinuta.Tito bývají utlumeny i v jiných projevech a chování.
76/5 Čím bývá způsobena porucha příchylnosti?
            Je to reakce na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ze starny osob, které o něj mají             pečovat.
76/6 Jaké důsledky má absence pevného psychického vztahu v útlém dětství?
            Dítě ani v pozdějším věku není schopno navázat jeden stabilní vztah.Jeho náklonnost             vůči lidem bývá rozptýlená,na potkání se s každým kamarádí,přehnaně vyžaduje             pozornost jako důkaz přízně ze starny druhých lidí.
76/7 Co znamená pojem somatoformní porucha?
            Jsou to subjektivní tělesné potíže a přitom nejsou zjištěny lekařským vyšetřením žádné             nálezy.Z hlediska lékaře je daný člověk tělesně zdravý.Potíže jednice jsou velice             pestré(bolesti svalů,kloubů,končetin,bolesti             v zádech,hlavy,břicha,žaludku,zvracení,problémy s trávením,píchání v různých částech             těla,svědění kůže,potíže s dýcháním,bolesti na hrudníku,svírání u srdce…)
80/1 V čem spočívá rozdíl mezi organickými a neorganickými poruchami spánku?
            Pojem neorganické poruchy spánku znamená, že problémy se spánkem nejsou             primárně způsobeny tělesnými změnami, ale hlavní příčina je v psychickém             prožívání. Poruchy spánku, které jsou organického původu (projevem tělesné nemoci),             do psychických poruch nespadají.
 
 
 
80/2 Jak se projevuje neorganická nespavost, hypersomnie, porucha rytmu spánku a bdění, somnambulizmus, noční děsy a noční můry?
Neorganická nespavost - Zpravidla jde o absolutní nespavost, ale spíše o ztížené usínání,
                                           povrchní spánek a časté probouzení v průběhu spaní.
Hypersomnie - Zvýšená potřeba nočního spánku a ospalost v průběhu dne. Příčiny v řadě
                          tělesných nemocí a v případě neorganické hypersomnie je hlavní příčina
                          opět v psychice. Pokud jde o psychickou poruchu, pak se problém s ospalostí
                           vyskytuje denně min. 1 měsíc
Porucha rytmu spánku a bdění - Při poruše rytmu spánku a bdění je narušena
                                                        synchronizace bdění a spánku s denním světlem a tmou.
                                                       Může jít o trvalý stav, konstantní posun, nebo doba bdění a
                                                       spánku je proměnlivá, témeř každý den jiná.
Somnambulizmus - Účelné pohybování se po místnosti v době spánku. Kombinace prvků
                                   spánku a bdělosti. Chování jedince se vyznačuje klidem, má strnulý
                                   výraz v obličeji. Na pokusy jiných lidí komunikovat s ním nereaguje.
Noční děsy a noční můry noční můry jsou děsivé sny při nichž jedinec prožívá intenzivní
                                              strach a úzkost. Jde o sny, v nichž je ohrožen jedincův život atd.
                                              Obsahy děsivých dnů se často vracejí. Můžou ovlivnit jedincovo
                                              chování v běžném životě.
                                           - noční děsy jsou záchvaty úzkosti někdy i paniky a děsivého
                                              křiku v průběhu spánku. Prožitek je doprovázen pocením,
                                              zrychleným dýcháním a srdeční činnosti. Při nočním děsu si
                                             jedinec nevzpomíná na žádný sen.
Jednotlivé poruchy spánku se mohou vyskytovat současně.
80/3 S kterými psychickými poruchami se výše uvedené neorganické poruchy spánku nejčastěji vyskytují současně?
            deprese různého původu, alkoholismus, poruchy osobnosti, poruchy nálady,             schozifrenií, úzkostné a fobické poruchy, mentální anorexii,
84/1 Co znamená pojem tik?
            Vůlí málo ovlivnitelné, rychlé, nerytmické, opakující se pohyby nebo záškuby             svalových skupin nebo mimovolní hlasová produkce, jsou motorické nebo vokální.
80/2 Čím se liší přechodná tiková porucha od chronické tikové poruchy?
            Přechodná tiková porucha se vyskytuje relativně krátce (max. 12 měsíců), pak jde o             přechodnou. Nejčastěji ke konci předškolního věku kolem 5 let. Projevuje se             jednoduchými mot. tiky (mírné mrkání, grimasováním nebo pohazováním hlavou a             rukama). Může se vyskytovat opakovaně.
            Chronická motorická nebo vokální tiková porucha se vyskytuje déle než jeden rok,     jejich výskyt může být trvalý. Začíná v dětství a přetrvává až do dospělosti, případně i             stáří.
80/3 Jak se projevuje Tourettův syndrom?
            Tiková porucha, při níž se vyskytují komplexní motorické a vokální tiky různé formy a             různého obsahu. Je nepříjemné, že při něm dochází k rozmáchlým pohybům, opakování             a vykřikování slov v nevhodných situacích. Slova a věty mohou mít i vulgární obsah
            Vyskytuje se již zpravidla od dětství až do stáří.
80/4 Čím se liší porucha se stereotypními pohyby od tikových poruch?
            Stereotypní pohyby nepatří k tikovým poruchám, ale jsou zařazeny do skupiny             „Poruchy chování emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci F90 - F99“.             Porucha se projevuje vůlí ovládanými pohyby. Nejde o mimovolní pohyby. Jsou             rytmické, opakované a nemají žádný zjevný účel.(pohupování tělem nebo hlavou,             tlučení hlavou, plácání obličeje, kousání rtů, rukou nebo jiných částí těla.
            Tikové poruchy  jsou vůlí málo ovlivnitelné, rychlé, nerytmické
 
92/1 Co znamená pojem poruchy nálady a afektivní poruchy?
            Poruchy nálady - Projevem je patologicky změněná nálada, dochází k extrémnímu             vystupňování dobré nálady (manie) nebo ke zhoršení nálady (deprese). Fáze deprese a             fáze manie se vyskytují samostatně nebo se se střídají.
            Afektivní poruchy - viz poruchy nálady (je to to samé)
92/2 Jak se projevuje manická fáze?
            V manické fázi má daný jedinec nezávisle na vnějších okolnostehc minimálně jeden             týden extrémně dobrou(euforickou) náladu. K mimořádně dobré náladě nemá žádný             vnější důvod a v této dobré náladě setrvává, i když se v jeho životě odehrávají události,             které u psychicky zdravých lidí vyvolávají zármutek. Chování není zcela běžné a svým             chováním je nápadný. Cítí se být plný energie, optimismu a ztrácí cit pro realitu.
            konkrétní projevy manické epizody bývají:
            -celkové zvýšení aktivity, extrémní činorodost
            -zrychlené tempo řeči, nadměrná hovornost
            - zrychlené psychomotorické tempo
            -zrychlené myšlení
            - roztěkanost, neklid, nesoustředěnost
            - zvýšená touha po kontaktu s lidmi
            - zvýšené sebevědomí
            - zvýšená touha po požitcích, zvýšená chuť k jídlu, zvýšený sexuální touha
            - extrémně snížená potřeba spánku
 
            Manická fáze může mít různý průběh a může se vyskytovat v různé intenzitě. Podle  toho se rozlišují tři stupně závažnosti poruchy: hypománie, mánie bez pssychotických             příznaků a mánie s psychotickými příznaky
92/3 Jak se projevuje depresivní fáze? Čím se liší mírná, střední a těžká depresivní fáze?
            Depresivní fáze je do jisté míry opakem manické fáze. Vyznačuje se extrémně             smutnou, depresivní náladou, která není přirozenou reakcí ne vnější životní události.             Nezávislému pozorovateli se depresivní vyladění jeví jako bezdůvodné. Patologická             depresivní nálada přetrvává většinu dne minimálně dva týdny.
            příznaky:
            - zvýšená únava, pocit nedostatku energie
            - zpomalení psychomotorického tempa
            - zpomalení kognitivních procesů a tempa řeči
            - snížená schopnost soustředění a schopnosti rozhodovat se
            - stráta zájmu o činnosti, které dříve člověka těšily, nízká motivace
            - pesimismus, neschopnost radovat se z pozitivních událostí
            - zanedbávání vnější úpravy a hygieny
            - ztráta sebedůvěry, pocity viny
            - změny chuti k jídlu, poruchy spánku
 
            Depresivní porucha nálady se rovněž může vyskatovat v různých stupních, od mírné až             po těžkou. Při těžších depresích je nebezpečí sebevražedného jednání.
 
Mírná depresivní fáze -hlavní příznaky - ztráta radosti, skleslost, únavnost. Vyskytují se v mírném stupni, minimálně po dobu dvou týdnů. I když jsou mírné, daného jedince obtěžují a ztěžují mu fungování ve všech oblastech života, ale není to v takové míře, aby mu zcela znemožnily vykonávat základní živostní aktivity. Tělesné projevy se můžou, ale nemusí vyskytovat
 
Středně těžká depresivní fáze -vyskytuje se více příznaků, které jsou charkteristické pro depresi a navíc jsou intenzivnější než u mírné deprese. Značně komplikují jedinci život. Běžné životní aktivity jedinec zvládá s vypětím sil a některé již přestává zvládat úplně. U některých jedinců jsou somatické příznaky, u jiných se nemusí objevit.
 
Těžká depresivní fáze - Bývají vždy přítomny tělesné projevy. Potíže jsou již tak rozsáhlé a intenzivní, že znemožňují danému jedinci běžné životní fungování jak v zaměstnání, tak i v soukromém životě. Vyskytují se všechny projevy typické pro depresi a navíc v intenzivním stupni. Mohou se začít objevovat projevy typické pro schizofrenní poruchy. Mohou se vyskytovat bludy a halucinace. Může to vyústit až v depresivní stupor.
92/4 Co znamená pojem bipolární afektivní porucha?
            Porucha nálady, při níž dochází ke střídání depresivní a manické fáze po různě             dlouhých intervalech relativního psychického zdraví.
92/5 Čím se liší periodická depresivní porucha od bipolární afektivní poruchy a od trvalých poruch nálady?
            Periodická depresivní porucha - porucha nálady, kdy jedinec opakovaně prožívá             depresideprese mizí a zase se vrací (pouze deprese né mánie)
            Bipolární afektivní porucha - Porucha nálady, při níž dochází ke střídání depresivní a             manické fáze po různě dlouhých intervalech relativního psychického zdraví
            Trvalé poruchy nálady - méně intenzivní, ale chronická (dlouhotrvající, vleklé) změna             nálady směrem k depresi nebo mánii
95/1 Které psychické poruchy jsou zahrnovány do skupiny „poruchy psychického vývoje“ ?
            Do skupiny poruch psychického vývoje spadají :
specifické vývojové poruchy řeči a jazyka
specifická porucha motorické funkce
poruchy školních dovedností a pervazivní vývojové poruchy (autizmus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom)
95/2 Co je hlavním projevem specifické vývojové poruchy motorické funkce ?
            Hlavním projevem specifické poruchy motorické funkce jsou problémy s jemnou i             hrubou pohybovou koordinací – dítě obtížněji uchopuje drobné předměty, má potíže se             zapínáním knoflíků a se zavazováním tkaniček, obtížněji háže a chytá míč, zakopává,             častěji naráží do překážek, hůře kreslí, obtížněji manipuluje s konstrukčními hračkami a             skládačkami, obtížněji ovládá tlačítka přístrojů aj.
95/3 Které další obtíže (v oblasti řeči a vnímání) mohou mít některé děti trpící poruchou             motorické funkce ?
            Protože jemná motorika se podílí i na řeči, dítě může mít i problémy s řečí, zejména             artikulací. Některé děti trpící poruchou motorické funkce mívají i problémy se zrakově             prostorovou orientací, obtížněji odhadují vzdálenosti a chápou pojem času, může se             objevit neklidný spánek, přecitlivělost na hluk.
95/4 Které psychické poruchy a poruchy chování se často vyskytují souběžně s poruchou motorické funkce ?
            Tato porucha se relativně často vyskytuje souběžně s těmito psychickými poruchami :
poruchy školních dovedností (dysgrafie, dyslexie atd.)
porucha pozornosti
porucha aktivity a pozornosti
mohou se přidružit různé poruchy emočního rázu
v důsledku neobratnosti se mohou přidružit různé vztahové problémy, děti se často stávají obětí šikany
může se přidružit i některá z poruch chování (zejména nesocializovaná porucha chování), jedinci se mohou snadno nechat strhnout problémovou partou, která je uznává.
101/1 Které dílčí poruchy spadají do kategorie poruchy školních dovedností ?
            Porucha čtení (dyslexie), porucha psaní (dysgrafie), porucha pravopisu (dysortografie) a          porucha počítání (dyskalkulie). Dítě, které trpí dyslexií, má hlavně drobné problémy ve             zrakovém vnímání, u dysgrafie má problémy s jemnou motorikou a psychomotorickou             koordinací, u dysortografie má hlavně problémy se sluchovým vnímáním, u dyskalkulie             má dítě na nižší úrovni logicko-matematickou a prostorovou inteligenci.
101/2 Jak se ve škole projevuje porucha čtení – dyslexie ?
Porucha čtení se u dítěte konkrétně projevuje :
výkon ve čtení je pod intelektovou úrovní dítěte, nápadně ve čtení zaostává za dětmi stejného věku a stejné vzdělávací cesty
čtení je pomalé
dítě obtížněji chápe smysl čteného textu nebo si obtížněji vybavuje čtená fakta. Ve vyšších ročnících ZŠ nebo na SŠ v důsledku špatného čtení obtížněji chápe zadání úloh, nepovšimne si podstatných detailů nebo mu pochopení zadání zabírá neúměrně mnoho času
dítě obtížněji udržuje oči na místě, kde čte, zvláště u drobného, hustého tisku
dítě zaměňuje tvarově podobná písmena
dítě přehazuje písmena, číslice, slabiky i celá slova ve větách (např. místo analýza „alanýza“, místo 12 „21“ apod.)
dítě vynechává části slov i celá slova
dítě přečte část slova, zbylou část slova se snaží uhodnout podle začátku slova, což má řadu nepříjemných následků (ve vyšších ročnících zvláště v chemickém názvosloví, kde jsou důležité koncovky, např. –ečný, orný atd.
děti s poruchou čtení mívají horší krátkodobou zrakovou paměť, nové informace snáze přijímají sluchem než čtením.
101/3 Jak se ve škole projevuje porucha psaní – dysgrafie ?
Dysgrafie se u dětí konkrétně projevuje :
dítě píše pomalu, pokud je nuceno psát rychleji, pak je písmo nečitelné, na střední škole má pak problémy s děláním si poznámek při vyučování, s děláním si výpisků a přehledů v rámci domácí přípravy na vyučování
písmo je celkově neúhledné, málo čitelné
písmena bývají různě velká nebo extrémně malá, bývají často nakloněna, nespojena
tlak na podložku je slabý nebo naopak silný
ve škole dítě přes veškerou snahu není schopno vyhovět požadavkům učitele na písemnou úpravu
dítě má problémy se zápisem čísel do sloupců, což se pak projeví ve špatných výpočtech
dítě mívá problémy i s kreslením a v jiných senzomotorických dovednostech
dítě může mít i problémy s některými výkony v tělesné výchově
 
101/4 Jak se ve škole projevuje porucha pravopisu – dysortografie ?
Dysortografie se konkrétně projevuje :
dítě pomaleji přijímá a zpracovává sluchové podněty
dítě má slabší krátkodobou sluchovou paměť, proto obtížněji reprodukuje sled hlásek, zvuků
dítě si obtížněji pamatuje informace přijímané sluchem, pokud nejsou emočně zabarveny
dítě vynechává písmena při psaní zvláště ve skupině souhlásek), slabiky i celá slova (např. místo skupenství napíše „skupenství“, místo alkalické kovy napíše „alkalické“, místo periodický napíše „periodiký“).
dítě přehazuje písmena, slabiky i celá slova při psaní (např. místo aceton napíše „atocen“, místo vzduch napíše „zvduch“, místo HCL napíše „CHl“)
dítě zaměňuje zvukově podobné hlásky, zvláště sykavky (s-z, š-č, d-t, r-l, místo nepolární vazba napíše „neporární“, místo kalotový napíše „karotový“)
dítě vynechává koncovky, nedopisuje slova
dítě nerozlišuje tvrdé a měkké souhlásky, slabiky(d-t-n, ď-ť-ň, dy-ty-ny, di-ti-ni, místo kyselina napíše „kiselina“, místo uhlovodík napíše „uhlovodýk“, místo aldehydy napíše „aldehidi“)
dítě přidává písmena, slabiky (např. místo hydrogenium napíše „hidrogeninum“)
dítě nerozlišuje délku samohlásek
dítě vynechává háčky, čárky, indexy, znaménka
101/5 Jak se projevuje porucha počítání – dyskalkulie ?
            Při poruše počítání mívá dítě se čtením číslic obdobné problémy jako se čtením písmen.             Podstatou dyskalkulie však je, že dítě obtížněji chápe číselné pojmy a vztahy mezi čísly,             obtížněji chápe a provádí matematické operace, a to i ty jednoduché.
            Děti trpící dyskalkulií mívají nižší úroveň logicko-matematické inteligence a prostorové             inteligence. Mívají problémy s udržením představy v hlavě. Při učení počítání se musí             déle než ostatní děti opírat o názorné pomůcky, trvá jim déle než početní operace             internalizují.
101/6 Čím se liší dyskalkulie od zbývajících poruch školních dovedností ?
            Porucha počítání se od ostatních poruch školních dovedností liší tím, že je spojena             s nižší úrovní některých druhů inteligence. Nižší úroveň logicko-matematické a
                   prostorové inteligence
101/7 Co potřebuje prioritně rozvíjet dítě, které trpí dyslexií nebo dysgrafií nebo dysortografií ?
            Potřebuje rozvíjet především nižší kognitivní funkce (vnímání).
116/1 Co znamená pojem pervazivní vývojové poruchy ?
            Pervazivní vývojové poruchy jsou závažné psychické poruchy, které se projevují od             počátku vývoje a zasahují všechny psychické funkce, mění chování dítěte i jeho             interakci s okolím. Hlavní pervazivní vývojové poruchy jsou dětský autizmus,             Aspergerův syndrom a Rettův syndrom.
116/2 Jak se projevuje dětský autizmus ?
A. Oblast sociální interakce a neverbální komunikace
     - neopětování neverbální komunikace
     - nedodržování očního kontaktu
     - odmítání tělesného kontaktu
     - neopětování emočních reakcí
     - nenavazování spontánního kontaktu s jinými lidmi
     - uzavřenost ve svém vlastním psychickém světě
B. Oblast verbální komunikace
    - opožděný vývoj řeči
    - neschopnost vést dialog, konverzaci
    - stereotypní opakování slov a vět
C. Oblast hry a zájmů
     - omezené a neobvyklé zájmy, zájem o neživé předměty
     - stereotypní pohyby
     - lpění na rituálech, rutinních postupech, odpor ke změně
116/3 Co znamená pojem funkční a nefunkční autista ?
Nefunkční autista – ten, u nějž projevy autismu a s tím spojené problémy přetrvávají do dospělosti a             jsou odkázáni na péči ze strany jiných lidí. Jsou to přibližně 2/3 autistů.
Funkční autista – ten, který netrpí mentální retardací a svým chováním a myšlením se v průběhu             vývoje přibližuje běžné populaci (určité nápadnosti přetrvávají po celý život).
116/4 Jak se projevuje Rettův syndrom ?
            U dítěte dochází mezi 5. měsícem až čtyřmi roky ke zhoršování stavu, zpomaluje se růst      hlavy, dochází ke ztrátě již osvojené řeči a dalších psychomotorických dovedností, které    se dítě naučilo. Nastává výrazný úbytek všech kognitivních schopností, včetně             koordinace chůze a pohybů trupu. U většiny dětí se objevuje epilepsie. V dalším vývoji             dochází ke ztrátě pohyblivosti a invaliditě.
116/5 Jak se projevuje Aspergerův syndrom ?
motorická neobratnost
problémy s dodržováním rytmu
omezené vyjadřování emocí, emočně chudý výraz tváře, chudá neverbální komunikace
nedostatek empatie, nevnímání emocí druhých lidí, nezájem o jejich názory
nedodržování očního kontaktu
nezájem o kontakt s vrstevníky
odlišnost ve hře
nedostatečný cit pro nevyslovená pravidla chování, lpění na vyslovených pravidlech, vymýšlení rituálů
neobvyklé zájmy, záliba v encyklopediích a naučné literatuře
dílčí nápadnosti v řečovém projevu (neschopnost reciproční sociální interakce, užívání frází a slov v nevhodném kontextu, jedinec s AS hovoří příliš mnoho nebo naopak příliš málo, obtížnější chápání metafor, přísloví, přenesených významů slov, monotónní řeč, absence slov vyjadřujících nejistotu a pravděpodobnost, tvoření nových slov, samomluva)
disproporce v jednotlivých kognitivních schopnostech
přecitlivělost ve smyslovém vnímání
výpadky ve sluchovém vnímání
116/6 Čím se odlišuje autizmus od Aspergerova syndromu ?
            Aspergerův syndrom je poruchou relativně lehčí, jedinci s AS se více blíží většinové             populaci. Jejich kognitivní a emoční procesy nejsou tak zasaženy jako u autistů.             Psychopatologické projevy se také u jedinců s AS projevují v relativně pozdějším věku             (v mladším školním věku), zatímco projevy dětského autizmu bývají patrné již na             počátku ontogenetického vývoje.
123/1 Co znamená pojem mentální retardace?
            Mentální retardace závažná psychická porucha. Znamená vážné narušení kognitivního             vývoje od jeho počátku, s prioritním narušením myšlení.
123/2 Kolik stupňů mentální retardace se v současné době rozlišuje, čím se liší jedinci na jednotlivých stupních?
            4.
            Lehká - je jich relativně nejvíce, postižení se plně projeví až při školní docházce, je                 narušena schopnost logického, hypotetického a abstraktního myšlení,                                    opožděný vývoj řeči, při myšlení dominuje nápodoba. Mohou se vzdělávat i                    naučit základům jednoduché řemeslné práce.
            Středně těžká – větší problémy s chápáním, s řečí a zvládání běžných jednoduchých              činností. Omezenější schopnosti vzdělávání, vývoj řeči je výrazně opožděn,                      zpravidla nejsou schopni žít samostatným životem
            Těžká – závažně narušena CNS, pohyblivost, vyskytují se smyslové vady, většinou jde i                o tělesné postižení.
            Hluboká – velmi závažné a komlexní postižení, jedinci nejsou schopni samostatného              pohybu, nelze uvažovat o vzdělávání a výchově, nezvládají ani                            zákl.hygienické návyk
123/3 Vysvětlete, proč nelze stupně mentální retardace stanovovat podle tzv. inteligenčního kvocientu?
            Protože podle testů IQ nelze stanovit kognitivní úroveň ani u psychicky zdravých               lidí.Dříve také intervaly výsledků IQ testů stanovené pro posouzení stupně MR, byly             stanoveny uměle. Dříve se také předpokládalo, že inteligence je dědičná a nelze ji v       průběhu života rozvíjet. 
123/4 V čem jsou teorie mnohonásobné inteligence přínosem pro mentálně retardované jedince?
            Rozlišuje se více druhů inteligence. Každý jedinec může být v některém druhu IQ na  různých úrovních. Což teoreticky znamená, že každý člověk může být mentálně             retardovaný.
136/2 Jak se ve školním prostředí projevuje u dítěte nepozornost?
             Dítě obtížně ovládá své kognitivní procesy,obtížně zaměřuje zrakové, sluchové             vnímání obtížně řeší problém.
Projevuje se – není schopno plně se soustředit na to co dělá
                        -snadno se nechá rozptýlit nepodstatnými podněty
                        -rychle ztrácí motivaci
                        -vyhýbá se činnostem v nichž j potřeba vyvíjet úsilí
                        -nedostatečně vnímá instrukce a pokyny
                        -opomíjí detaily,chyby z nepozornosti
                        -ztrácí věci, učeb. Pomůcky je celkově zapomnětlivé,působí roztržitě
                        -nemá špatnou pamět, ale sníženou schopnost koncentrace pozornosti.
136/3 Jak se ve školním prostředí projevuje u dítěte impulzivita?
             Impulzivnost znamená zbrklosta projevuje seve všech oblastech v rozhodování             myšlení, v chování a emočních reakcích. Kvůli zbrklosti často utrpí i uraz.
Projevuje se- dítě živelně zbrkle reaguje na nové podněty, situace bez zvážení důsledků svých                         činnů
            -neuváženě se vrhá do nebezpečných činností
            -nemá dostatek vytrvalosti, sebeovládání k dokončení činnosti
            -zasahuje do činností jiných a tím navozuje konflikt.situace
            -skáče do řeči, není schopno naslouchat a vést dialog, odpovídá zbrkle
            -nesnáší jakékoliv čekání
            -obtížně se podřizuje pravidlům her a pravidlům chování ve škole
            -má problémy s úpravou a je nepořádné
            -náchylné k úrazům
            -často trestáno jak za neúmyslné ublížení jiným tak za disciplínu a přestupky
136/4 Jak se na obtížích dětí s ADHD podílí přetrvávající symetrický tonický šíjový reflex?
          Hlavní následky STŠR
-nedostatečná volní kontrola pohybů
-dítě je nuceno téměř vědomě dávat pozor na sebemenší pohyb
-potíže s koordinací pohybů
-potíže se skákáním,rytmickým pochodováním, chytáním míče a všemi druhy motorických činností při nichž je nutná koordinace horní a dolní poloviny těla
-potíže se sezením
-při sezení je tělo ohnuté a dítě pociťuje napětí ve svalech což o nutí k hledání příjemnější pozice(vrťění ,hrbení,natahování nohou,vstávání)
-potíže s psaním
- STŠR má vliv na pozice těla vyžadované pro čtení a psaní. Každý pohyb ruky způsobuje změnu napětí krku a kyčlí. Následkem děti píšou v sevřené, omezené a křečovité pozici, která nedovoluje změnu ve svalech. Opisování z tabule je obtížné, psaní je namáhavou činností, nemá ho pod kontrolou, neúhledný rukopis, vyhýbání se psaní.
-potíže s udržením pozornosti 
- malá vytrvalost, rychlá ztráta pozornosti při působení jiných podnětů, zasněnost, problémy se soustředěním, snadno se nechá vyrušit.
špatná směrová orientace, špatné určování směru
- dítě nemá dostatek podnětu pro uvědomování si levé a pravé strany těla.
- problémy s určováním směru levé a pravé strany
- dyslektické děti mají především problémy s rozeznáním směru písmen.
problémy se směrovou orientací i posloupností, řazení věcí v jejich správném pořadí.
136/5 Co znamená pojem hyperkinetická porucha chovaní?
            - je kombinací poruchy aktivity a pozornosti ADHD a poruchy chování.
            - děti s poruchou aktivity a pozornosti mají výrazný sklon k nápodobě všeho s čím se             setkávají, osvovují si nevhodné způsoby chování, bývají dlouhodobě frustrováni             v řadě psychických potřeb, mohou být vystaveny výsměchu a opovržení, učitelé je             z důvodu kázně musí častěji kárat i trestat, studijní výsledky nebývají nejlepší. Mnohé             děti s ADHD skončí u společenksy nežádoucího delikventního chování. Objevují se             mezi toxikomany. Jsou častěji ohroženi sklonem ke zneužíváním návykových látek.
136/1 Jak se ve školním prostředí projevuje u dítěte hyperaktivita?
nadměrnou pohybovou aktivitou, dítě není schopno klidně sedět, stát, pohybujerukama, nohama, vstává.
pobíhá, poskakuje, hlučně mluví.       
144/1 Co znamená pojem poruchy chování?
            Označuje se tak takové chování, při kterém dochází k porušování sociálních norem a to             ve věku, kdy by je dítě mělo být schopno pochopit a dodržovat je.
144/2 Čím se zásadně liší socializovaná a nesocializovaná porucha chování                                                                                                      
            Socializovaná porucha – problematické chování se daný jedinec učí v sociálním             prostředí, ve kterém žije
            Nesocializovaná porucha – problematickému chování se daný jedinec neučí ve svém             prostředí, ale uchyluje se k němu jako k náhradnímu způsobu uspokojování základních             psychických potřeb.
144/3 Čím se liší porucha chování ve vztahu k rodině a porucha opozičního vzdoru?
            Porucha vztahu k rodině – nevhodné chování je zaměřeno na rodinu a její členy.
             Porucha opozičního vzdoru – nerespektování autority dospělých i vrstevníků, dítě je             extrémně vzdorovité, neposlušné a záměrně provokuje
144/4 Čím se projevuje porucha sourozenecké rivality?
            Žárlivostí na mladšího sourozence, projevuje se nadměrným soutěžením o lásku a             přízeň rodičů, nepřátelství a zlomyslností vůči mladšímu sourozenci ...
157/1 Podle čeho pozná pedagog u svých žáků nebo klientů počínající schizofrenii?
            - při prudkém nástupu schizofrenie často předchází tělesné vyčerpání, dlouhodobý             nebo intezivní stres, změna životních podmínek.
Za co může projevy schizofrenie zpočátku považovat?
                    Za lenost, běžnou ztrátu motivace ke studiu, za důsledek špatné výchovy, za důsledek
                    vlivu špatné party, za důsledek experimentování s drogami apod.
157/2 Které projevy schizofrenie jsou nejzávažnější a proč?
            - termín schizofrenie znamená rozštěpení mysli, psychiky osobnosti. Dochází u nich             k narušení integrace psychiky, která přestává pracovat jako celek. Ztrácí nad svojí             psychikou vědomou kontrolu. Některé psych.funkce jsou výrazně oslabeny, např.             emoční procesy, vůle. Jiné psych. Funkce jsou roztříštěny např. logické myšlení, jiné             zesíleny např. paměť intuice, mimosmyslové vnímaní.
- narušené emoční prožívání
            - někteří schizofrenici emočně reagují, ale zcela nepřiměřeně dané situaci, např. smějí             se kdy je to společensky nevhodné.
            - jsou nápadní svým emočním chladem, je pro ně charakteristické větší zájem o svět             neživých předmětů, než svět lidi, často spíše izolováni, udržují s od lidí odstup.
- v chudé neverbální komunikaci např. nedodržení očního kontaktu, ve výrazu tváře,             intonaci, bývají lhostejní k tomu, co si o nich lidé myslí.
- nápadnosti v chování
            - jedinec přestává dbát o svůj vzhled a osobní hygienu, někdy i své zdraví, přestává             plnit své povinnosti, přestává se učit, chodit do školy, izoluje se od ostatních lidí,       dochází ke změně zájmu, má neobvyklé záliby.
- narušené vnímání
            - objevují se halucinace, často v podobě hlasů, které komentují chování a myšlení             schizofrenika, nebo mu nařizují co má dělat. Pod vlivem halucinací se může dopustit i             vraždy. Jedinec může trpět i zrakovými, čichovými, chuťovými, hmatovými a             motorickými halucinacemi.
narušené logické myšlení
            přestává být schopen logického myšlení, což se projevuje v řeči chování, tento stav             připomíná demenci. Často mívají pocit, že jejich neskrytější myšlenky někdo zná,             ovládá, vkládá jim do hlavy myšlenky, nebo je odebírá. V myšlení se vyskytují tzv.             zárazy myšlení.
- závažnou poruchou myšlení jsou bludy
            - schizofrenik je přesvědčen o něčem, co je nereálné, nepravdivé , např. odmítá jíst             domněle otrávené jídlo, persekuční a velikášské bludy, je přesvědčen,že je někým             pronásledován a ohrožen. Při velikášských bludech je přesvědčen o svém životním             poslání, mimořádných schopnostech atd.
narušená řeč
            - jestliže schizofrenik zmateně myslí, pak i zmateně mluví. Zárazy v myšlení se jeví       jako zárazy řeči.
157/3 Čím se liší hebefrenní ,paranoidní a katatonní schizofrenie?
- hebefrenní schizofrenie
            - nejčastěji začíná 15 – 25 let. Dominantním projevem je změna emočního prožívání a             vůle. Emoční projevy bávají nepřiměřené situaci, celkově se mění chování. Může se         sám usmívat, objevit grimasy a mechanické opakování frází, objevují se i změny             v myšlení, které se stává chaotické, neuspořádané, nelogické, které se promítají do             řeči.
-paranoidní schizofrenie
            -začíná v pozdějším věku, typické bludy a halucinace. Emoční prožívání, řeč a vůle             nebývají příliš narušeny, i když drobné nápadnosti se vyskytují. Z halucinací jsou             nejčastější sluchové halucinace, hlasy, smích, pískání, dále pak čichové a chuťové             halucinace, někdy i halucinace týkající se těla.
katatonní schizofrenie
            - je relativně vzácná, dominantním projevem je výrazným utlumení až úplné vymyzení             reakcí na vnější podněty a setrvávání v neobvyklých tělesných polohách. Nastává tzv.             katatonní stupor, který může být vystřídán opačnou reakcí, nadměrnou, neúčelnou             motorickou aktivitou.
157/4 Co vyjadřují pojmy postschizofrenní deprese a reziduální schizofrenie?
- postschizofrenní deprese – jedinci  se sice úspěšně vyléčili ze schizofrenie, všechny             symptomy již vymizeli, ale přetrvává u nich deprese, při které je vysoké riziko             sebevražedného jednání.  
- reziduální schizofrenie – hovoříme v případě jedinců, kteří prodělali shcizofrení ataku se             všemi projevy, např bludy, halucinace. Tyto projevy sice vymizeli, ale u jedinců stále             přetrvávají některé změny v psychice a osobnosti, např. motorické zpomalení,snížená        aktivita, soc. izolace, zanedbání zevněkšku, chudá verbální i neverbální komunikace.
157/5 Co je hlavním projevem trvalých duševních poruch s bludy? Čím je tato diagnostická kategorie zvlaštní?
            - jsou typické spíše pro dospělé jedince. Tato skupiny psychických poruch se             vyznačuje jedním nebo několika bludy, např. chorobným přesvědčením o něčem, co se             nezakládá na pravdě, nebo je zcela nereálné, podle svých bludů, pak tito jedinci jednají             v běžném životě, porucha je trvalého rázu, bludy nevymizí.V ostatních oblastech se             nemusí vyskytovat žádné jiné psychopatologické projevy. Nejčastější bludy jsou:             persekuční blud, hypochondrický blud, velikášský blud a žárlivecký blud.
157/6 Co znamená pojem přechodné psychotické poruchy?
            - jde o psychické poruchy, při kterých dochází rychle během několika hodin max. dnů             k závažným změnám v psychice a chování daného jedince. Objevuje se zmatenost,             halucinace, bludy. V tomto stavu není jedinec schopen vykonávat každodenní aktivity.             Porucha trvá relativně krátce. Během několik dnů, týdnů, max dvou měsíců dochází             k úplnému uzdravení. Spouštěcím mechanismem bývá závažná stersující událost jako             je smrt, ztráta materiálního zabezpečení.
157/7 V kterých případech se hovoří o schizoafektivních poruchách?
            - psych. poruchy, při nichž se současně vyskytují projevy typické pro schizofrenii a          projevy typické pro afektivní poruchy.Např. poruchy nálady-manické nebo depresivní             projevy. Poruchu nelze jednoznačně zařadit, ani do schizofreních poruch ani do poruch             nálady.
157/8 Co znamená slovo u indukované poruchy s bludy?
            - je porucha,kdy daný jedinec ve zkutečnosti žádnou psych. Poruchou netrpí, ale žije             s osobou, která trpí některou ze schizofrení poruchou s bludy. Tato osoba pak svoje    bludy přenáší, vsugerovává jedinci snimž žije.
167/1 Které psychické poruchy spadají do skupiny poruch příjmu jídla?
            Mentální anorexie a mentální bulimie.
167/2 Jak se projevuje mentální anorexie?
            Dochází k úmyslnému snižování hmotnosti,jedinec se vyhýbá některým jídlům,nebo             radikálně omezuje příjem veškeré potravy,nadměrně cvičí,užívá léky na odvodnění             aj.Pokračuje,i když je extrémně vyhublý a objevují se příznaky podvýživy.
167/3 Jak se projevuje mentální bulimie?
            Silné a neovladatelné nutkání se přejíst,vůlí neovladatelná touha po jídle,záchvaty             nekontrolovatelného přejídání,chorobný strach z tloušťky a následně pocit viny             z přejídání a vyvolání zvracení nebo užití projímadel, a dočasné hladovění.
167/4 Co má společného mentální anorexie a mentální bulimie?
            Obě poruchy spojuje nadměrný strach ze ztloustnutí (fobie z nadváhy), nadměrná             pozornost, kterou jedinec věnuje svému vzhledu a kontrole tělesné hmotnosti.
167/5 Čím se liší mentální anorexie a mentální bulimie?
            Při mentální anorexii jedinec omezuje jídlo až k nechutenství,ztrátě chuti a odporem             k jídlu.
            Při mentální bulimii má jedinec záchvaty přejídání, poté následuje vyvolání zvracení.
1771 Čím se liší poruchy osobnosti od zbývajících psychických poruch?
            Poruchy osobnosti se liší od ostatních psychických poruch. U ostatních psychických             poruch dochází prioritně k negativním změnám v psychických procesech (emočních a             kognitivních), zatímco poruchy osobnosti se prioritně vyznačují neobvyklými vzorci             chování, které bývají podmíněny neobvyklými osobnostními vlastnostmi             (povahovými rysy). Vzhledem k tomu, že osobnostní vlastnosti bývají trvalé nebo se             mění jen velmi pomalu, bývají trvalejšího rázu i poruchy osobnosti. Neobvyklé             osobnostní vlastnosti se mohou týkat kterékoliv osobnostní struktury (motivace,             temperamentu, charakteru i seberegulačních vlastností)
177/2 Jak se projevují uvedené specifické poruchy osobnosti SPO: paranoidní, schizoidní, dissociální, emočně nestabilní, histriónská, anankastická, závislá, narcistická?
            paranoidní - SPO, kdy jedinec je extrémně podezíravý vůči jiným lidem, vztahovačný,             neutrální a přátelské činy interpretuje jako nepřátelské, je přecitlivělý na urážky. Patří             sem i kverulanti a fanatičtí bojovníci za různá práva
            schizoidní - SPO projevuje se emočním chladem, samotářstvím, lhostejností ke chvále či kritice
            dissociální - SPO, projevuje se agresivním a násilným chováním, nedostatkem             soucítění, po násilných činech jedinec nemá výčitky svědomí, pocity viny ani             neprojevuje lítost.
            emočně nestabilní - SPO, projevuje se proměnlivostí nálad a proměnlivostí emočních             vztahů k lidem, nedostatkem vůle
            histriónská - SPO, projevuje se rychlým střídáním emocí, egocentrismem,             dramatičností, využíváním lidí ke svým cílům
            anankastická - SPO, projevuje se malicherným zabýváním se detaily, pravidly, řádem,             pořádkem aj. jedinci svým stylem tyranizují ostatní lidi
            závislá - SPO, projevuje se extrémní nesamostatností a závislostí na jiné osobě,             nesamostatnost je nepřiměřená věku a sociálnímu postavení
            narcistická - SPO, projevuje se nekritickým obdivem vůči sobě, pocitem vyjímečnosti             a nadřazenosti
177/3 Co znamená pojem přetrvávající změny osobnosti?
            Poruchy osobnosti, změny osobnosti, ketré nastávají po prožité katastrofické události,             extrémním stresu či traumatizujícím zážitku nebo po prodělané závažnější psychické             poruše.
177/4 Které psychické poruchy jsou zahrnovány do skupiny návykových a impulzivních poruch?
            Návykové a impulzivní poruchy se vyznačují tím, že daný jedinec pociťuje opakované,             silné, neovladatelné nutkání k činům, kterými škodí sám sobě i jiným lidem. Před             vykonáním daného činu pociťuje napětí a neklid, v průběhu provádění činu pociťuje             silné emoční vzrušení a po jeho vykonání následuje psychické uvolnění.
            Patří sem patologické hráčství, patologické zakládání požárů (pyromanie),             patologické kradení (kleptomanie) a sebepoškozování ( trichotillomanie - nutkání             vytrhávat si vlasy)
177/5 Co znamenají pojmy poruchy pohlavní identity a poruchy sexuální preference?
Porucha pohlavní identity - porucha osobnosti, jedinec se v rozporu se svým tělem psychicky cítí             být příslušníkem opačného pohlaví jde o: transsexualizmus - cítí se být příslušníkem             opačného pohlaví a touží po změně aby se
                                          stal příslušníkem opačného pohlaví. Se svým pohlavím je
                                         nespokojen a dožaduje se hormonální léčby a chirurgickém zákroku
          transvestitizmus - jedinec se chová homosexuálně a obléká se do šatů opačného
                                        pohlaví. Neusiluje však o změnu pohlaví a chir. zákrok.
Porucha sexuální preference - porucha osobnosti, sexuální touha je trvale nebo dočasně zaměřena             na jiný objekt než na jedince opačného pohlaví a přiměřeného věku.
            jde o: fetišismus - méně závažné, zdrojem sex. vzrušení je neživý předmět (šaty. obuv)
                      exhibicionismus -odhalování genitálií cizím osobám a následná masturbace
             voyerství - skryté pozorování sex. styku jiných osob nebo intimních činností jiných
                                osob (svlékání, umývání)
             pedofilii - sexuální zájem zaměřen na děti
             sadomasochismus - působení bolesti partnerovi, ponižováním partnera, omezování
                                              osobní, fyzické i psychické svobody partnera.
jiné poruchy sex. preference - psaní perverzních dopisů, obscénní telefonické hovory,
                                                 aktivity se zvířaty, nekrofilie, záliba ve výkalech či moči,
                                                 vkládání předmětů do pohl. orgánů, propichování bradavek a
                                                  pohl, orgánů, masturbační rituály
mnohočetné poruchy sex. proference - představují kombinaci několika dílčích
                                                                 poruchsexuální preference, k čemuž dochází
                                                                 relativně často
183/1 Co znamená pojem organické psychické poruchy,čím se tyto poruchy liší od většiny ostatních psychických poruch?
            - u psychických poruch není většinou známa přímá souvislost s morfologickými a             fyziologickými změnami v CNS, nebo jiných tělesných systémech. Tzv. organické             psych. Poruchy jsou důsledkem vážného onemocnění a poškození mozku, nebo jsou             důsledkem tělesného onemocnění. Jejich příčinou je prokazatelně onemocnění nebo             poškození mozku a ím je způsobena jeho dysfunkce. K poškození mozku může             docházet primárně, mozek přímo poškozen, nebo sekundárně, kdy problém je v jiné            tělesném systému a následně je poškozován mozek.
183/2 Čím se liší demence od mentální retardace?
            - demence znamená vážné narušení průběhu kognitivních procesů a úbytek             kognitivních schopností. Jde o vážné poškození mozku u daného jedince poškozeny             funkce vnímání, pozornost, představivost, paměť, myšlení, učení. Mohou se             vyskytovat bludy, halucinace, jedinec přestává být schopen vykonávat běžné sociální             role v pracovním i soukromém životě. Přestává být schopen samostatně žít. Pro             demenci je charakteristické chronický, progresivní ráz, dochází ke zhoršování vyšších             kortikálních funkcích. O demenci mluvíme, pokud vývoj kognitivních funkcí probíhal             určitou část života normálně. Mentální retardace, při niž je vývoj kognitivních funkcí  narušen od samého počátku. Ale i jedinci s lehčím stupněm mentální retardace mohou začít v průběhu života trpě demencí.
183/3 Co znamená pojem symptomatické psychické poruchy?
            - se vztahují na organické poruchy, při nichž, ke změně ve funkci mozku nebo k jeho             poškození dochází sekundárně,v důsledku tělesného onemocnění, působením             toxických látek, hormonů.
            - psychické změny se objevují při některých infekčních onemocněních nebo při             onemocnění tělesných orgánů. Doprovodné psychické změny většinou spontáně zmízí             po odeznění základního tělesného onemocnění.

 

 
 

 

Portrét
Facebook


Archiv

Kalendář
<< červenec >>
<< 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statistiky

Online: 9
Celkem: 809387
Měsíc: 4382
Den: 200