Jdi na obsah Jdi na menu
 


              

PŘEHLED   ODBORNÉ  TERMINOLOGIE  V PSYCHOPATOLOGII

 

 

 

 

ADHD - Zkratka anglického názvu poruchy aktivity a pozornosti „attention deficit/hyperaktivity disorder"

Afektivní poruchy - Viz, poruchy nálady

Agorafobie - Fobická porucha; chorobný strach z pobývání ve veřejných nebo uzavřených prostorách

Akutní psychotické poruchy - Viz. Přechodné psychotické poruchy

Akutní reakce na stres - Krátkodobá patologická reakce na stresující událost, projevuje se nejprve šokem (strnutím), pak zmateným chování a bouřlivější emoční reakcí

Amnézie - Ztráta paměti

Anankastická porucha osobnosti - Specifická porucha osobnosti; projevuje se malicherným zabýváním se detaily, pravidly, řádem, pořádkem aj.; jedinci svým stylem tyranizují ostatní lidi

Anorexie - Nechutenství, ztráta chuti k jídlu

Anxieta - Úzkost

Apatie - Netečnost, lhostejnost

Aspergerův syndrom - Pervazivní vývojová porucha; jedinec se v předškol­ním věku vyvíjí zdánlivě normálně, může se jevit i jako nadané dítě (geniální paměť), ale pak se objevují některé odlišnosti (omezené emoční prožívání, ne­dostatek empatie, nezájem o kontakt s vrstevníky, neobvyklé zájmy, motorická neobratnost, nápadnosti v řeči, neschopnost zobecnění, nenápaditost aj.)

Autizmus - Viz.dětský autizmus

 

Autista - Jedinec, který trpí autizmem

 

Behaviorální - Vztahující se k chování Bipolární - Dvoupólový

Bipolární afektivní porucha - Porucha nálady, při níž dochází ke střídání de­presivní a manické fáze po různě dlouhých intervalech relativního psychického zdraví

Blud - Porucha myšlení; mylné, iracionální, nevývratné přesvědčení o něčem, co není reálné

 

Bulimie - Nadměrná chuť k jídlu, přejídání

Cyklotymie - Porucha nálady; trvalá změna nálady, mírná deprese se střídá s mírnou mánii

Demence - Část života se jedinec vyvíjí normálně, pak dochází z různých dů­vodů k narušení kognitivního vývoje a úbytku kognitivních schopností

Degenerace - Úpadek, zeslabení výkonnosti, schopností, funkcí

Deprese - Smutná, sklíčená nálada; rozlišuje se mírná, středně těžká a těžká deprese

Deprivace - Dlouhodobé neuspokojení základních tělesných a psychických potřeb

Dětský autizmus - Pervazivní vývojová porucha; závažná porucha projevující se od samého počátku vývoje; u jedince se objevují odlišnosti v sociální in­terakci (neopětování emoční reakce, odmítání tělesného dotyku aj.), ve verbální komunikaci (opožděný vývoj řeči, neschopnost vést dialog aj.), v oblasti hry a zájmů (zájem o neživé předměty, nezájem o svět lidí, lpění na rituálech aj.)

Dezinhibovaná příchylnost v dětství - Porucha, která je důsledkem absence pevného psychického vztahu s pečující osobou; jedinec pak neumí navázat sta­bilní mezilidský vztah

Dissociální porucha osobnosti - Specifická porucha osobnosti; projevuje se agresivním a násilným chováním, nedostatkem soucítění, po násilných činech jedinec nemá výčitky svědomí, pocity viny ani neprojevuje lítost

Dissociativní poruchy - Reakce na nesnesitelný stres, jehož výskyt však jedi­nec popírá; traumatizující zážitky nevědomě vytěsní z paměti neboje nevědomě transformuje do tělesných problémů (zdánlivé ochrnutí, zdánlivé křeče, zdánli­vá ztráta kožní citlivosti aj.); může dojít i ke ztrátě vědomí vlastní identity

Dysfunkce - Narušená psychická funkce nebo narušené provádění činnosti Dysgrafie - Viz.specifická porucha psaní Dyskalkulie - Viz. specifická porucha počítání Dyslexie - Viz. specifická porucha čtení Dysortografie - Viz. specifická porucha pravopisu

Dystymie - Porucha nálady; trvalá, chronická změna nálady, střídání různě in­tenzivní deprese

Elektivní - Výběrový

 

Emoce - City

Emočně nestabilní porucha osobnosti - Specifická porucha osobnosti; proje­vuje se proměnlivostí nálad a proměnlivostí emočních vztahů k lidem, nedo­statkem vůle

Emoční poruchy - Poruchy, jejichž hlavním projevem je strach a úzkost (viz.neurotické poruchy)

Empatie - Vcítění

Enuréza - Pomočování různého původu

Environmentální vlivy - Vlivy přicházející z vnějšího materiálního a společen­ského prostředí

Euforie - Extrémně dobrá nálada, pocit radostí a spokojenosti

Fobie - Iracionální, vůli neovlivnitelný strach z předmětů, zvířat, lidí a situací

Fobické poruchy - Neurotické poruchy; hlavním projevem FP jsou fobie; dělí se na sociální fobie, agorafobii a specifické fobie

Frustrace - Neuspokojení potřeby

Funkční autista - Jedinec, který trpí autizmem, ale nevyskytuje se u něho men­tální retardace; svým chováním a projevy se přibližuje běžné populaci, je scho­pen základního fungování v běžných oblastech života

Fyziologie CNS - Biochemické procesy, které probíhají v CNS

Generalizovaná úzkostná porucha - Úzkostná porucha; projevuje se dlouho­dobým, méně intenzivním prožitkem úzkosti

Genetika - Dědičnost

Halucinace - Porucha vnímání, smyslové vjemy, které se objevují bez vnější stimulace; představy, které jsou mylně interpretovány jako smyslový vjem; nej­častější jsou halucinace sluchové, které mohou mít podobu hlasů; dále jsou ha­lucinace zrakové, čichové, chuťové, tělové, motorické

Hebefrenní schizofrenie - Schizofrenie, která se vyskytuje v období dospívání a rané dospělosti; projevuje se oslabením emočních reakcí, ztrátou vůle, ztrátou dřívějších zájmů, bezcílným chováním, postupně nastávají zrněny myšlení a ře­či

Histriónská porucha osobnosti - Specifická porucha osobnosti; projevuje se rychlým střídáním emocí, egocentrismem, dramatičností, využíváním lidí ke svým cílům

Hostilita - Nepřátelské, agresivní sklony

Hyperaktivita - Nadměrná, neúčelná pohybová aktivita různého druhu, která není přizpůsobena sociální situaci

Hyperkinetické poruchy - Poruchy vyznačující se zvýšenou pohybovou akti­vitou a sníženou schopností soustředit se na vykonávání činnosti; bývají trvalej­šího rázu, začínají již v raném věku

Hyperkinetické poruchy chování - Kombinace poruchy aktivity a pozornosti s některou z poruch chování, nejčastěji se socializovanou a nesocializovanou poruchou chování

Hypersomnie - Nadměrná potřeba nočního spánku, ve dne je jedinec ospalý

 

Hypochondrická porucha - Přehnaná starost o své zdraví, kdy běžné tělesné pocity jsou interpretovány jako projevy vážné nemoci

Hypománie - Mírný stupeň mánie, extrémně dobrá nálada

Identifikace - Ztotožnění se

Imperativní halucinace - Rozkazující halucinace; jedinec slyší hlasy, které mu přikazují, co má dělat a co si má myslet

Impulzivní poruchy - Viz. Návykové impulzivní poruchy

Impulzivnost - Zbrklost, zbrklé rozhodování, myšleni a chovám

Indukovaná porucha s bludy - Porucha se vyskytuje u jedinců, kteří žádnou psychickou poruchou netrpí, ale žijí s osobou, která trpí bludy event. i halucina­cemi; osoba s psychickou poruchou mu vsugerovává své bludy a daný jedinec je nekriticky přejímá

Inteligence - Souhrn rozumových schopností a dovedností

 

Interpersonální prostředí - Mezilidské, společenské prostředí

 

Interakce - Vzájemné působení a ovlivňovaní

 

Izolované fobie - Viz.specifické fobie

Katatonní schizofrenie - Vzácná forma schizofrenie; hlavním projevem je útlum až vymizení reakcí na vnější podněty, setrvávám v neobvyklých těles­ných polohách

Klaustrofobie - Chorobný strach z uzavřených prostor, řadí se k fobickým po­ruchám, k agorafobii

Kompulze - Vůlí neovladatelné nutkání opakovaně vykonávat jednoduché po­hyby a činnosti

Konverze - Přeměna, transformace traumatizujícího zážitku v tělesný problém (somaticky nepodložené ochrnutí, ztráta citlivosti, křeče aj.)

Konverzní poruchy - Viz. dissociativní poruchy

Kognitivní procesy - Poznávací procesy (vnímání, představivost, paměť, myš­lení)            

Lehká mozková dysfunkce - Zastaralý termín

 

Mánie - Extrémně dobrá až vzrušená nálada

Maniodepresivní psychóza - Zastaralý termín, dnes se užívá pojmu poruchy nálady nebo afektivní poruchy

Megalomanické bludy - Porucha myšlení; jedinec je mylně přesvědčen o své výjimečnosti, mimořádném životním poslání, mimořádných schopnostech (např. ovlivňovat světové události, počasí aj.)

Mentální anorexie - Porucha příjmu jídla; projevuje se úmyslným omezová­ním jídla za účelem snížení hmotnosti, v důsledku toho nastává nastartování pa­tologických biochemických reakcí, jedinec ztrácí chuť k jídlu; proces nelze vůli zastavit; následuje řada závažných tělesných a psychických změn

Mentální bulimie - Porucha příjmu jídla; projevuje se nutkáním přejíst se, zá­chvaty přejídaní a následným vyvolaným zvracením; jedinec se přejídá, ale zá­roveň má strach z obezity

Mentální retardace - Od počátku vážné narušení kognitivního vývoje, zejména myšlení; mohou být narušeny i další psychické funkce (vnímání, řeč, paměť, představivost)

Morfologie CNS - Stavba, struktura a propojení buněk v CNS

Motorický - Pohybový, hybný

Motorika - Souhrn pohybových činností živého organismu

Mutizmus - Utlum řečového projevu, nemluvení bývá doprovázeno útlumem i dalších projevů

Nálada - Déletrvající emoční vyladění.

 

Náměsíčnost - Viz. somnambulizmus

Narcistická porucha osobnosti - Specifická porucha osobnosti; projevuje se nekritickým obdivem vůči sobě, pocitem výjimečnosti a nadřazenosti

Nauzea - Zvracení

Návykové, impulzivní poruchy - Projevují se neovladatelným nutkáním vyko­nat činy, kterými daný jedinec škodí sám sobě i svému okolí; nebezpečnost svého počínání si uvědomuje; spadá sem: patologické hráčství, patologické kra­dení, patologické zakládání požárů a trichotillománie

Nefunkční autista - Jedinec, který trpí autismem a současně mentální retardací; není schopen samostatného fungování v základních oblastech života

Negativizmus - Odmítání toho, co je na jedinci požadováno. Může se projevo­vat pasivním odporem, nehybností a nečinností až po zlostné výbuchy nebo útě­kové reakce.

Nemoc - Tělesná choroba, u níž je známa příčina a průběh; v souvislosti s psychikou se pojem neužívá

Neorganická enuréza - Vůlí neovlivnitelné pomočování, které není podmíněno žádnou tělesnou nemocí; příčina je psychická, většinou stres

 

Neorganická hypersomnie - Porucha spánku; nadměrná potřeba nočního spánku, ve dne je jedinec ospalý; je způsobena psychickými prožitky Neorganická nespavost - Porucha spánku; ztížené usínání, povrchni spánek, časté probouzení; problémy se spánkem jsou způsobeny psychickými prožitky

Neorganické poruchy spánku - Poruchy spánku, které jsou způsobeny psy­chickými prožitky, nejsou organického původu

Neorganické poruchy rytmu spánku a bdění - Porucha spánku; narušení syn­chronizace bdění a spánku s denním světlem a tmou; trvalý nebo proměnlivý posun bdění a spánku

Nesocializovaná porucha chováni - Nežádoucí, asociální chování se u dítěte vyskytuje jako náhradní způsob uspokojování základních tělesných a psychic­kých potřeb, které z různých důvodů nemůže uspokojovat společensky schvalo­vaným způsobem; asociální chování bývá obranou reakcí

Neverbální komunikace - Řeč těla, komunikace pomocí očí, mimiky, gest, doteků

Neuróza - Zastaralý termín

Neurotické poruchy - Psychické poruchy, jejichž hlavním projevem je strach a úzkost

Noční  děsy  - Neorganická porucha spánku, záchvaty úzkosti a paniky v průběhu spánku

Noční můry - Neorganická porucha spánku, děsivé sny v průběhu spánku

Observační učení - Učení pozorováním a následnou nápodobou chování jiných lidí

Obsese - Nepříjemné myšlenky a představy, které ulpívají v mysli a  člověk se jich nemůže zbavit

Obsedantně kompulzivní porucha - Neurotická porucha; projevem jsou obsese a kompulze, vůlí neovladatelné nutkání k vykonávání nesmyslných, jedno­duchých činností (mytí, uklízení, kontrolování aj.)

Ontogenetický vývoj - Vývoj jedince od početí do smrti

Organické duševní poruchy - Psychické poruchy, které jsou prokazatelně způ­sobeny onemocněním nebo poškozením mozku; poškození mozku je primární, přímé nebo sekundární (je ovlivňován jiným tělesným systémem)

Panická porucha - Úzkostná porucha; projevuje se opakovanými, několikami­nutovými záchvaty intenzivní úzkosti, které nelze vůli ovládnout

Paranoidní bludy - Porucha myšlení; extrémní vztahovačnost, jedinec neutrál­ní události a jevy dává do souvislosti se svou    osobu

Paranoidní porucha osobnosti - Specifická porucha osobnosti; jedinec je vzta­hovačný, neutrální a přátelské činy interpretuje jako nepřátelské, je přecitlivělý na urážky aj.; k paranoidní poruše osobnosti patří i kverulanti a fanatičtí bojov­níci za různá práva

Paranoidní schizofrenie - Dominantním projevem jsou bludy (paranoidní, perzekuční, megalomanické) a halucinace (hlavně sluchové - hlasy)

Patologické hráčství - Návyková a impulzivní porucha; neovladatelné nutkání věnovat se určité liře, jedinec zanedbává učení, práci, povinnosti aj., komplikuje život sobě i jiným

Patologické kradení - Návyková a impulzivní porucha; neovladatelně nutkání ke kradení věcí, které jsou bezcenné a které jedinec nepotřebuje

Patologické zakládání požárů - Návyková a impulzivní porucha; jedince fas­cinuje vše, co souvisí s ohněm, má neovladatelné nutkání založit požár

Patopsychologie - Zabývá se odchylkami v průběhu psychických procesů

Periodická depresivní porucha - Porucha nálady; jedinec opakovaně prožívá depresi, deprese mizí a zase se vrací

Permanentní - Nepřetržitý

Pervazivní vývojové poruchy - Poruchy psychického vývoje; vše pronikající poruchy, zasahují všechny psychické funkce, mění chování a projevy dítěte, na­rušují jeho interakci s okolím a jinými lidmi; poruchy se projevují od počátku vývoje

Perzekuční bludy - Porucha myšlení; jedinec je mylně přesvědčen o tom, zeje pronásledován (mimozemšťany, policí, reálnými lidmi aj.)

Porucha aktivity a pozornosti - Hyperkinetická porucha; projevuje se hyper-aktivitou, nepozorností a impulzivitou

Poruchy chování - Chování, které se vyznačuje agresivitou vůči lidem a zvířa­tům, destrukcí majetku, krádežemi a podvody, vážným porušováním pravidel mezilidského soužití

Porucha chování ve vztahu k rodině - Nevhodné, asociální chování (viz.po­ruchy chování) je zamířeno na členy rodiny

Porucha motorické funkce - Viz, specifická vývojová porucha motorické funkce

Poruchy nálady - Projevem je patologicky změněná nálada, dochází k extrémnímu vystupňování dobré nálady (mánie) nebo ke zhoršení nálady (de­prese). Fáze deprese a fáze mánie se vyskytují samostatně nebo se střídají

Porucha opozičního vzdoru - Porucha chování; porucha se vyskytuje před desátým rokem života, dítě je extrémně vzdorovité, neposlušné, záměrně pro­vokuje; porucha je zaměřena jak vůči dospělým, tak i vůči vrstevníkům

Poruchy osobnosti - Poruchy se vyznačují v dané společnosti neobvyklými vzorci chování, které jsou podmíněny neobvyklými osobnostními vlastnostmi (povahovými rysy); poruchy bývají trvalejšího rázu

Poruchy pohlavní identity - Porucha osobnosti; jedinec se v rozporu se svým tělem psychicky cítí být příslušníkem opačného pohlaví

Poruchy příjmu jídla - Poruchy, při nichž je narušen vztah k jídlu a jeho při­jímáni; nejčastější je mentální anorexie a mentální bulimie

Poruchy přizpůsobení - Reakce na stresující událost, s níž se jedinec není schopen vyrovnat, je ochromen ve všech oblastech životního fungování; u dětí se objevují regrese a poruchy chování

Poruchy psychického vývoje - Poruchy, které souvisejí se zráním CNS, proje­vují se záhy po narození nebo v prvních letech života; poruchy psychického vý­voje zahrnují; poruchu motorické funkce, poruchy školních dovedností, autizmus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom

Poruchy sexuální preference - Poruchy osobnosti; sexuální touha je trvale nebo dočasně zaměřena na jiný objekt než na jedince opačného pohlaví a při­měřeného věku

Poruchy se stereotypními pohyby - Jedinec opakovaně provádí rytmické po­hyby, které nemají žádný účel; pohyby jsou vůlí ovlivnitelné

Porucha sourozenecké rivality - Vyskytuje se u staršího sourozence, který patologicky žárlí na narození mladšího sourozence a soupeři s ním o rodičov­skou přízeň; může vyústit až v agresivní chování, porucha přetrvává až do do­spělosti

Poruchy školních dovedností - Viz.specifické vývojové poruchy školních dovednosti

Posttraumatická stresová porucha - Opožděná reakce na katastrofickou stre­sovou situaci, při níž dochází k znovuprožívání události (i ve snech), k omezení emočních reakcí, ztrátě zájmů a motivace

Postschizofrenní deprese - Schizofrenní porucha; deprese, která přetrvává u vyléčených schizofrenií

Prognóza - Pravděpodobnost dalšího vývoje

Přechodné psychotické poruchy - Schizofrenní poruchy; poruchy, při nichž náhle dochází k závažným změnám v psychice a chování, změny také náhle zmizí a nastává uzdravení; změny připomínají projevy schizofrenie

Přetrvávající změny osobnosti - Poruchy osobnosti; změny osobnosti, které nastávají po prožité katastrofické události nebo po prodělané psychické poruše

Psychiatrie - Lékařský obor; zabývá se vznikem, popisem, diagnostikou a lé­čením psychických poruch

Psychopatie - Zastaralý termín. Dnes se užívá pojmu poruchy osobnosti

Psychopatologie - Psychologický obor, zabývá se vznikem a popisem psychic­kých poruch

Psychotické příznaky - Projevy, které se vyskytují hlavně u schizofrenie a schizofrenních poruch

Psychóza - Zastaralý termín

Reaktivní porucha příchylnosti - Reakce na týrání dítěte, dítě je ustrašené, nejisté, emočně rozladěné

Regrese - Návrat k vývojově nižším formám chování a projevů, které jsou v mladším věku běžným jevem, ale ve věku daného jedince jsou již nepřiměře­né

Rekurentní - Opakující se, vracející se, periodický

Rettův syndrom - Pervazivní vývojová porucha; porucha, při níž se jedinec zpočátku vyvíjí normálně, pak mezi pátým, měsícem až čtvrtým rokem života dochází ke zhoršení stavu a ke ztrátě již osvojených dovedností, řeči aj.; pro­gnóza je nepříznivá

Reziduální schizofrenie - Změny v psychice a osobností, které přetrvávají u schizofreniků po vymizení hlavních projevů (bludů, halucinací)

Rys - Dílčí, trvalá charakteristika jedince, kterou se odlišuje od ostatních lidí

 

Senzorické poruchy - Poruchy smyslového vnímání

Separační úzkostná porucha - U dětí strach z odloučení a ze ztráty blízké, pečovatelské osoby

Sezónní poruchy nálady - Výskyt deprese v závislosti na počasí v podzimních a zimních měsících

Schizoafektivní poruchy - Poruchy, při nichž se současně vyskytují projevy typické pro schizofrenii a projevy typické pro poruchy nálady, afektivní poru­chy

Schizofrenie - Závažná porucha, při níž dochází až k rozpadu psychiky, je na­rušeno logické myšlení (bludy) a vnímání (halucinace), řeč, emoční prožíváni, objevují se nápadnosti v chování (ignorování povinností, zanedbávání osobní hygieny, neobvyklé zájmy aj.) Schizofrenní psychóza - Zastaralý termín

Schizoidní porucha osobnosti - Specifická porucha osobnosti; projevuje se emočním chladem, samotářstvím aj.

Schizotypní porucha - Porucha, která připomíná schizofrenii, ale nedochází při ní k roztříštěnosti psychiky, ke ztrátě logického myšlení, nevyskytují se haluci­nace; jedinec je stále zapojen do běžného života

Socializovaná porucha chování - Nežádoucí, asociální chování si dítě osvojuje jako běžné chování v prostředí, v němž vyrůstá; mikroprostředí se řídí jinými normami než Širší společnost; ve svém mikroprostředí je dítě dobře socializováno

Sociální fobie - Chorobný strach z lidí a ze situací, v nichž je jedinec středem

pozornosti; řadí se k fobickým poruchám

Somatické příznaky - Tělesné příznaky

Somatoformní poruchy - Poruchy, při nichž jedinec pociťuje různé tělesné potíže, které nemají žádný reálný podklad; jsou důsledkem déletrvajícího stresu

Somnambulizmus - Neorganická porucha spánku, náměsíčnost, jedinec ve spánku vstává z postele a dělá účelné pohyby

Specifické fobie - Chorobný strach z jednotlivých předmětů, zvířat, jevů a situ­ací

 

Specifické poruchy chovám - Zastaralý termín

Specifické poruchy učení - Zastaralý termín, dnes se užívá pojmu poruchy školních dovedností

Specifická porucha čtení - Jedinec si obtížněji osvojuje čtení v důsledku drob­ných odchylek ve zrakovém vnímání, obtížněji rozlišuje jednotlivá písmena, čte pomalu aj.

Specifické poruchy osobnosti - Projevují se osobnostními vlastnostmi (pova­hovými rysy) a abnormálními vzorci chováni, které jsou v dané společnosti (sociální a věkové skupině) neobvyklé; jedinec si většinou není vědom svých od­lišností, proto se jich ani nesnázi zbavit

Specifická porucha počítání - Jedinec obtížněji chápe číselné pojmy a vztahy mezi čísly, obtížněji provádí matematické operace; porucha je spojena s nižší úrovní logicko-matematické a prostorové inteligence

Specifická porucha pravopisu - Jedinec dělá specifické pravopisné chyby především z důvodu drobných odchylek ve sluchovém vnímání a problémů v řazení sluchových vjemů

Specifická porucha psaní - Jedinec má potíže s motorickou složkou psaní, nemá dostatečně rozvinutou jemnou motoriku; porucha je podmíněna poruchou motorické funkce

Specifická vývojová porucha motorické funkce - Projevuje se nedostatečně rozvinutou jemnou i hrubou pohybovou koordinací

Specifické vývojové poruchy školních dovedností - Poruchy projevující se drobnými, trvalými odchylkami ve zrakovém a sluchovém vnímání, jemné motorice a psychomotorické koordinaci; v důsledku toho jedinec má problémy s osvojením si čtení, počítání a psaní

Stav - U psychických poruch souhrn znaků, symptomů a dysfunkcí

Strach - Emoční prožitek, reakce na vnější ohrožení, obavy z předmětů, zví­řat, lidi a událostí

Stres – Zátěž, situace, v níž působí stresory a vyvolávají stresovou reakci

Stresor - Nepříjemné podněty, situace, negativní myšlenky a představy, které narušují obvyklou tělesnou a psychickou rovnováhu, mění se tělesné a psychic­ké procesy

Stupor - Nepohyblivost, ztráta volní kontroly nad pohyby, vědomí je zachová­no

Symetrický tonický šíjový reflex - Dětský reflex, který se za normálních okol­ností objevuje přibližné v polovině prvního roku života a mizí kolem druhého roku života, kdy dítě získává volní kontrolu nad svými pohyby; v některých případech zcela nevymizí a nadále ovlivňuje pohyby jedince

Symptom - U psychických poruch jde o projev, o kterém vypovídá samotný jedinec

Symptomatické psychické poruchy - Organická porucha; psychické změny, které jsou důsledkem tělesného onemocnění nebo infekční nemoci, činnost mozku je ovlivňována sekundárně

Syndrom neobratného dítěte - Vyskytuje se u jedinců, kteří trpí specifickou vývojovou poruchou motorické funkce

Syndrom vyhoření - Ztráta pracovního nadšeni a motivace, doprovázená řadou negativních emočních, kognitivních a tělesných změn

Šikana - Záměrné způsobování újmy druhému člověku; šikana má různou po­dobu, od nenápadného způsobování škody (pomlouvání, znevažování) až po agresivní a násilné chování

Tik - Vůlí málo ovlivnitelné, rychlé, nerytmické, opakující se pohyby nebo záškuby svalových skupin nebo mimovolní hlasová produkce; jsou motorické nebo vokální

Tikové poruchy - Psychické poruchy, při nichž se vyskytují motorické a vo­kální tiky

Tourettův syndrom - Tiková porucha, při níž se vyskytují komplexní motoric­ké a vokální tiky Trans - Stav intenzivního vzrušení, při němž dochází až ke změně vědomí

Trauma - Tělesné nebo psychické poranění, úraz, rána, intenzivní stresující událost

Traumatizace - Opakovaný výskyt traumat

Trvalé duševní poruchy s bludy - Porucha, při níž jedinec působí dojmem duševně zdravého člověka, jen se u něho trvale vyskytují bludy (perzekuční hypochondrický, velikášský, žárlivecký aj.)

Trvalé poruchy nálady - Méně intenzivní, ale chronická změna nálady smě­rem k depresi nebo mánii

Úzkost - Emoční prožitek strachu, který' není reakcí na vnější podněty, je pod­míněn vnitřními biochemickými změnami

Úzkostné poruchy - Neurotické poruchy; hlavním projevem je prožitek úzkos­tí, který je způsoben vnitřními biochemickými změnami

Velikášské bludy - Viz. megalomanické bludy

Verbální komunikace - Komunikace pomocí slov

Zárazy myšlení - Jedinec zapomene myšlenku, ztratí logickou souvislost svých

myšlenek

Závislá porucha osobnosti - Specifická porucha osobnosti; projevuje se ex­trémní nesamostatností a závislostí na jiné osobě; nesamostatnost je nepřiměře­ná věku a sociálnímu postavení

Znak - U psychických poruch objektivně pozorovatelný projev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerpáno z knihy Psychopatologie pro speciální pedagogy, mé paní profesorky  PhDr.V.Nývltové,CSc.  

 

 
 

 

Portrét
Facebook


Archiv

Kalendář
<< červenec >>
<< 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statistiky

Online: 3
Celkem: 809394
Měsíc: 4385
Den: 190