Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dění kolem Rotundy sv.Kateřiny Č.Třebová 2016-2017

Z roku 2017

ceskotrebovske-noviny---rotunda--1-.jpgPřátelé, takto nádherně a idylicky vidí ve svém úvodu naši rotundu svaté Kateřiny

starostovy českotřebovské noviny. Až na to, že nádherný stříbrný smrk tam není a nikdy nebyl, lípu za rotundou "museli" v listopadu skácet a vlevo hyzdí pohled na historickou památku a chloubu kraje nevzhedná kontejnerová přestavba bývalého sirotčince s prapodivným záměrem k budoucímu využití. No není to "Kocourkov" ??

Co již není aktuální:

Pozvánka k jednání ve věci rozhodnutí o vymezení ochranného pásma kaple sv. Kateřiny

Vážení spoluobčané, dne 23.10.2017 bylo na úřední desce MěÚ vyvěšeno územní rozhodnutí o vymezení ochranného pásma kaple sv. Kateřiny. Pro účastníky řízení, kteří mají zájem podat odvolání proti tomuto rozhodnutí, pořádá město Česká Třebová schůzku ve středu dne 01.11.2017 od 17:00 hodin v Kulturním centru Česká Třebová, kde budou sděleny základní informace ve věci možného dalšího postupu v řízení.

S úctou  Jaroslav Zedník, v. r. starosta města 

Územní rozhodnutí o vymezení ochranného pásma kaple sv. Kateřiny  vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem rozvoje města a investic (pod č.j. 26194/2016/RMI/MJA/1281-5) bylo na úřední desce vyvěšeno dne 23.10.2017. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, tj. k doručení rozhodnutí účastníkům dojde dne 07.11.2017.

Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím Městského úřadu Česká Třebová ke Krajskému úřadu Pardubického kraje do patnácti dnů od oznámení rozhodnutí, tj. do 22.11.2017 včetně. Odvoláním lze napadnout pouze výrokovou část. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvolání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Odvolání musí dále obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

 

Poznámka:  Schůzka se svolává ze dne na den, to je dost neobvyklé. Bylo by dobré, kdyby se funkce "svolavače" ujal "Jabkancový policajt" a pěkně vše vybubnoval. Neobvyklé je, že je současně veřejně prezentován  i návod, jak postupovat při odvolání. To při dalších možnostech odvolání, kdy např. bylo město Česká Třebová účastníkem řízení, dosud nebylo, ač k tomu důvody byly. Připomeňme např. nedávnou žádost o obnovu stavebního řízení na rekonstrukci čp. 254, kde na rozhodnutí odboru výstavby o zamítnutí zde dne 2.1. 2017 nebyla vůbec žádná reakce města, ani jakékoliv jednání s dalšími spolužadateli o tom, jak správně podat odvolání. Ze srovnání lze usuzovat, že zatímco v případě ochranného pásma má město reprezentované podepsaným starostou  na dalším omezení či zrušení stanoveného ochranného pásma zájem, tak v případě obnovy stavebního řízení  na rekonstrukci čp. 254 takový zájem z nějakých důvodů nebyl. A přitom v televizní reportáži České televize starosta města mluvil o tom, že může investora jen o změnu stavby jen poprosit, a přitom nebyly všechny instrumenty ze strany města využity....

_________________________________________________________

Rádi bychom reagovali na slova slečny Johnové v reportáži o přestavbě bývalého sirotčince, která byla odvysílána ve zpravodajské relaci OIK TV dne 13.6.2017. O této reportáži se dočtete také pod tímto článkem...
 

      Slečna Johnová si zde stěžuje, že nikdo z jejího okruhu, ani ona sama, nebyl pozván na jednání s JUDr. S. Křečkem a panem hejtmanem. Nám bylo ale sděleno, že jednání s nimi proběhne separátně, aby bylo možno vyslechnout v klidu obě strany. Nechali jsme tedy vše na rozhodnutí obou pánů. Jestli jednání neproběhlo z toho důvodu, že ho slečna Johnová odmítla, jak bývá jejím zvykem i při jiných jednáních, nebo skutečně nebyla pozvaná, to nevíme, a jak snad každý pochopí, ovlivnit jsme to nikterak nemohli. 

      A teď k otázce, kterou slečna Johnová během vysílání položila: "V čí prospěch?" V čí prospěch se petiční výbor ozval a v čí prospěch se pod petici lidé podepisovali. My, kteří jsme petici dali dohromady a kteří jsme ji dávali lidem podepisovat z toho žádný osobní prospěch nemáme, jen dobrý pocit, že jsme vykonali dobrou věc. Za tím vším jsou ale hodiny práce strávené při sestavování petice a spousta času, který jsme strávili při jejím podepisování, kdy jsme dávali pozor, aby bylo vše v pořádku a řádně vyplněno. Žádný prospěch z toho nemají ani občané, kteří petici podepsali v dobré víře, že svým hlasem pomohou, aby byly alespoň částečně odstraněny nepěkné architektonické prvky a stavba se vrátila k původní výšce a tvaru a tím lépe zapadla do svého okolí a čestného místa před rotundou. Dříve se říkalo: "Hlas lidu, hlas Boží". Hlas lidu, bohužel, vyslyšen nebyl.

      A přece, v něčí prospěch jsme to všechno dělali a sice ve prospěch rotundy samé. Ona tady stojí již mnoho století, sdílí s námi dobré i zlé, zdobí naše město a vábí sem návštěvníky, věřící i nevěřící a my se jí za to odměníme tím, že místo toho, abychom nevzhlednou starou budovu před ní stojící zbourali a otevřeli tak pohled na náš milý kostelíček, vytvoříme ze staré budovy nové monstrum, které rotundu ještě více zacloní a odpoutá od ní veškerou pozornost. Tuto spáchanou křivdu jsme chtěli napravit,                    ale ......

            Otázku "V čí prospěch?" bychom mohli položit i druhé straně. Pro koho se vlastně bývalý sirotčinec přestavuje? Bude to rodinný dům, jak bylo uvedeno na žádosti o rekonstrukci, jestli ano, tak kdo ho bude užívat a proč je na něj pořádána sbírka? Nebo bude skutečně sloužit spolku "Přátelé Jeunesse Lumiere", ale pak už to rodinný dům jistě nebude? Je v tom trochu chaos, chtělo by to důkladnější vysvětlení. Myslíme, že by to bylo čestné vůči dárcům financí na rekonstrukci i vůči sousedům stavby. My jsme své "V čí prospěch?" vysvětlili, teď by měla být řada na druhé straně.

 

 Členové petičního výboru „Petice proti přestavbě domu u rotundy“

 

 

REPORTÁŽ OIK TV:

https://www.youtube.com/watch?v=8uZqyRIQqAs

Schůzka zástupce veřejné ochránkyně práv Dr.S.Křečka s hejtmanem M.Netolickým a petičníky u rotundy sv.Kateřiny

18952709_10206985724520415_883318088610743484_n.jpg

Podle předchozího slibu z minulého týdne přijel v úterý 6. června 2017 odpoledne do České Třebové zástupce veřejné ochránkyně práv JUDr. Stanislav Křeček se svými spolupracovníky, aby se na místě přesvědčil o rozsahu popisovaného problému, na který upozornilo nezávisle na sobě několik subjektů. Byl to především petiční výbor, kterému se změnu stavby domku u rotundy podařilo během 14 dnů pod petici shromáždit 1640 podpisů, vlastní účastníci stavebního řízení jako bezprostřední sousedé dotčené nemovitosti, národní památkový ústav a také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

6-6-2017.jpg

Bude to právě rok, co tento vyvstal jako veřejný v době, kdy se vztyčila vysoká konstrukce nových krovů podkrovní nástavby. Do té doby si rozsah prací bylo těžké představit. Účastníci stavebního řízení sice obdrželi k odsouhlasení nějaké projekty, ukázalo se, že nebyly tehdy ještě schválené a také ani závazné. Národní památkový ústav vydal projektové dokumentaci varující stanovisko, které bylo akceptováno úpravou projektu jen částečně. Mělo také ovšem jen doporučující význam Přesto je zřejmé, že vinu na tom, že byla přestavba v provedené podobě má především odbor památkové péče na českotřebovské radnici, který vydal doporučující stanovisko, aniž zdůvodnil, proč není třeba námitky památkářů vzít v úvahu.

Mnoho lidí se pozastavuje nad tím, jak přistoupila k projednání stavby komise městského architekta, která si nevyžádala vizualizaci stavby po dokončení v kontextu se sousední památkou. Snad proto, že komise je vlastně politickým orgánem a nikoliv týmem odborníků, jak by se očekávalo. Investor získal tedy všechna potřebná povolení a realizoval stavbu, i když vzbudila ve veřejnosti negativní odezvu a znehodnotila pohled na významnou kulturní památku. Jak se ukázalo, tak si nedělal ani příliš velké starosti s dodržováním podmínek daných stavebním povolením. Nebyl např. proveden předpokládaný a nařízený archeologický průzkum (ač je stavba v nadějné lokalitě) a stavební firmy si pro stavbu nedokázaly ani pořídit vlastní elektrickou přípojku a proud odebíraly z rotundy sv. Kateřiny, stavební technika jezdila po starém hřbitově. Stavební úřad šel (k podivu všech sousedů) investorovi na ruku tak, že povolil připojení odpadu do mělké dešťové kanalizace vedoucí do Třebovky ač ostatní domy v sousedství to nesmějí a musí vyvážet své septiky.

Byla snaha řešit problém kompromisem, navrženým hejtmanem Martinem Netolickým. Ten se zúčastnil i jednání Farní rady a navrhl možnost financování úprav objektu Pardubickým krajem tak, aby byly splněny alespoň ty nejzákladnější požadavky památkářů. Neuspěl, po určité době "na rozmyšlenou" investor nabídku odmítl s tím, že si nepřeje, aby se ještě do stavby dávaly peníze daňových poplatníků. Budiž. Zbývala možnost nového posouzení stavby. Právě o to požádali účastníci stavebního řízení, tedy sousedé stavby a na žádost petičního výboru se k žádosti přidalo i město Česká Třebová (na základě schváleného doporučení zastupitelstva města o tom rozhodla rada města). Žádost města byla ovšem jen formální.  Odbor výstavby v obsáhlém zdůvodnění ukázal, že byly splněny všechny potřebné procedury, že i stanovisko odboru památkové péče, které je v ostrém protikladu ke stanovisku NPÚ je správné, že napojení do nevhodného kanalizačního systému nevadí atd..

Ostrý rozpor mezi mediálním působením investora (Spolku Přátelé Jeunesse Lumiere, z.s.), který publikoval prakticky výhradně bohulibý účel stavby jako zázemí pro rotundu sv. Kateřiny při liturgických ale i kulturních akcích a stavebním povolením na rodinný domek se třemi byty byl vyřešen tím, že bohulibý účel stavby z webových stránek investora velmi rychle zmizel (na vše se zapomnělo?), a tím bylo vše uvedeno do pořádku. Spolek staví najednou rodinný domek a basta. A přesto na stavbu rodinného domku se třemi byty získal velký počet darů fyzických i právnických osob, lze jen závidět. K darům byla dokonce nabízena možnost daňového odpočtu. Darující donedávna stavbu obhajovali, dali do ní přece své peníze, k petici proti se logicky připojit nechtěli. Jak se ukazuje v současné době, tak někteří již názor změnili.

Na přelomu roku 2016/2017 se pak účastníci stavebního řízení (nyní již bez města Česká Třebová) proti zamítnutí odboru výstavby odvolali a následně věc řešit Krajský úřad Pardubického kraje. Zamítnutí potvrdil, všechno bylo tedy v pořádku. Vše jsme mohli sledovat i v televizním vysílání na ČT1. Zbývá jen možnost soudního řešení?  Do toho však nikdo jít sám nechce.

To všechno vyslechl přímo na místě u rotundy a nového rozestavěného domku  zástupce veřejné ochránkyně práv JUDr. Stanislav Křeček a jeho spolupracovníci, měli možnost prostudovat veškerou dokumentaci a konzultovat vše s hejtmanem Martinem Netolickým i se členy petičního výboru, který se snaží napravit ještě co se dá a najít cestu k tomu, aby se v novém odborně vedeném stavebním řízení  posoudila možnost nařídit některé úpravy domu tak aby doplňoval památkový areál rotundy sv. Kateřiny a nikoliv si jej podřizoval, jak vyplývá ze současného architektonického hodnocení řady odborníků. JUDr. Stanislav Křeček nic neslíbil, naopak upozornil na to, že je těžké vysvětlovat investorovi, který získal všechna potřebná razítka, že má ustupovat tlaku veřejnosti. Nicméně slabá místa existují, a tak nemusí být vše ještě zcela definitivní. problémem se veřejný ochránce práv bude zabývat a informace o možnostech dalšího postupu bude podána.

 

Pro orlický deník - odesláno 17.5.2017

Dobrý den,

pokud se mám vyjádřit, tak již na konci loňského roku považoval MěÚ Česká Třebová, v čele s tajemnicí V.Pirklovou jednání s naším petičním výborem kolem podané petice s 1600 podpisy občanů zřejmě za uzavřená, protože nám bylo sděleno, že dále budou jednat jen na linii účastníků stavebního řízení. Na petici podanou k MěÚ Česká Třebová jsme oficiální odpověď nedostali. Z KÚ Pardubice naši petici vrátili také na MěÚ Č. Třebová.
Nechtěli jsme to vzdávat, tak jsme je na další jednání tyto účastníky doprovázeli a kroky s nimi konzultovali. Nezbylo nic, než aby se účastníci stavebního řízení na začátku roku odvolali ke KÚ Pardubice. Teprve nedávno se z KÚ - JUDr. M.Votřel, vedoucí: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic prostřednictvím svého zástupce vyjádřil zamítavě k podanému odvolání.
Včera byla natočena a odvysílána Českou Televizí sestříhaná reportáž k přestavbě u rotundy sv.Kateřiny. Hejtman Martin Netolický pravděpodobně zvažuje žalobu ke správnímu soudu. Osobně pokládám jednání našeho MěÚ Č.Třebová přinejmenším za nestandardní a zvláštní a nedivím se, že pan hejtman nechtěl být již nadále členem jeho zastupitelstva...
Petiční výbor o dalších krocích neuvažuje, i když nás stále velmi zajímá neprovedený a asi zanedbaný archeologický průzkum v této lokalitě mající vysokou prioritu, zejména pokud na místě přestavby mohl kdysi stát šlechtický dvůr s kamennými základy . Dále nás zajímá zajímavě schválené napojení veškerých odpadů z přestavby na povrchovou kanalizaci ústící přepadovou jímkou přímo do řeky Třebovky.
V současné chvíli Vám víc asi nenapíšu, ale i tak toho je celkem dost...
S přáním pěkného dne zástupce petičního výboru

 

Na začátku roku 2017 bylo zasláno odvolání ke KÚ Pardubice proti zamítnutí ( ze strany MÚ odboru výstavby) obnovení stavebního řízení přestavby čp.254 vedle rotundy sv.Kateřiny ...

Nabízím zajímavé srovnání. Není pochyb, že náš kostelíček sv.Kateřiny v Č.Třebové je východočeská perla mezi našimi památkami.

Přestavba čp.254, tzv.sirotčince by se možná někde i vyjímala. Když ale vyfotíte obě stavby tak, jak nyní stojí, je to zkrátka HNUS ! ...

Členové petičního výboru a účastníci staveb.řízení dělají stále vše pro to, aby se to změnilo!

Během září, října i listopadu proběhla řada jednání, byly popsány stohy papíru, tak snad to nebude zbytečné. Naděje, jak se říká "umírá poslední"...

1.-rotunda.jpg

 

 

 

 

 

 

 

2.-prestavba-cp.254.jpg

 

 

 

 

 

 

3.obe-stavby-dohromady.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva z jednání zastupitelstva města Č.T. dne 24.10.2016

V závěru jednání  se v diskuzi ještě jednalo o problematice přestavby domu u rotundy a problémů s tím spojených.

JUDr. Martin Netolický poukázal na to, že v materiálech, ve kterých se odpovídá petentům, je často zdůvodnění vztaženo ke komisi městského architekta, která jedinou složkou samosprávy, která se problematikou stavebních změn ve městě zabývá. Jinak stavební řízení probíhá na samosprávě zcela nezávisle.  

To je pro hejtmana Martina Netolického důvod, aby se změnilo složení komise městského architekta tak, aby zde byli především odborníci a nikoliv jen zástupci volebních stran zastupitelstvu. Tím by se pro příště mohlo předejít obdobným problémům. Přestože má  komise městského architekta dle svého statutu v podstatě možnost vydávat jen tzv. doporučení, bývá mu ve stavebním řízení dávána velká váha.

I proto by bylo výhodné, kdyby se jednalo především o názor odborníků, politické hledisko zde může být spíše na  škodu...

 

ČLÁNEK DO LISTOPADOVÉHO ČÍSLA (11/2016) ČESKOTŘEBOVSKÉHO ZPRAVODAJE:

Petice proti přestavbě domku čp. 254 u rotundy úspěšná !

Petice, která požadovala, aby byl obnoven původní tvar a výška střechy (valba), byly upraveny střešní lodžie a bylo vyvoláno nové stavební řízení, byla projednána se vší vážností. Výsledkem je 13ti stránková odpověď MÚ, ze které uvádím alespoň závěrečné pasáže z dohody mezi zástupci petičního výboru a Městem Česká Třebová.

Odbor výstavby - stavební úřad

•    projedná se stavebníkem prezentované účely užívání stavby,

•    projedná se stavebníkem označení objektu štítkem o povolení stavby,

•    vznese dotaz na provozovatele kanalizační sítě k ověření správnosti "Vyjádření č.151/12",

•    vyhodnotí podnět petičního výboru (stížnost na porušování ochranného pásma)

•    vyhodnotí předložené důvody žádosti obnovy ze strany účastníků stavebního řízení.

Odbor životního prostředí vyhodnotí stížnost na porušování ochranného pásma.

Pokud se jedná o zeleň, která způsobuje zastínění pohledu na rotundu sv. Kateřiny, vede v současné době odbor životního prostředí správní řízení ve věci zrušení ochrany památného stromu. Až následně bude možné zahájit řízení o pokácení.

Odbor rozvoje města a investic - orgán státní památkové péče vyzve stavebníka k podání vysvětlení ve věci provedení záchranného archeologického průzkumu.

Rada města se na jednání dne 03.10.2016 seznámila s doplněním žádosti petičního výboru o obnovu řízení a zváží, zda Město Česká Třebová využije práva účastníka řízení a podá žádost o obnovu stavebního řízení u přestavby rodinného domu č.p.254.

 Rada města následně velmi důkladně vyhodnotila, zda skutečně vyšly najevo nějaké neznámé důkazy nebo skutečnosti, na jejichž základě by bylo možné obnovu řízení zahájit a vést nové stavební řízení. Výsledek jednání pak formulovala ve svém usnesení č. 939  z  10. 10.2016, kdy schválila podání žádosti o obnovu řízení ve věci „Stavební úpravy RD  č.p.254,U Kostelíčka, Česká Třebová“ v souladu s důkazy dodanými petičním výborem. 

Obnovením stavebního řízení v této věci se bude zabývat znovu odbor výstavby městského úřadu. Žádost o obnovu řízení podal petiční výbor i nespokojení účastníci stavebního řízení. Je velmi těžké předpovídat dopředu výsledek, lze však předpokládat dlouhý proces. Ať už bude výsledek jakýkoliv, vždy se může proti němu druhý účastník řízení ještě odvolat nebo případně řešit problém dokonce až před správním soudem.

Všichni členové petičního výboru si vstřícného kroku od rady města cení. "Je to jistě také díky tomu, že jsme si s přípravou vlastní petice dali hodně práce, našli skutečné problémy stavby, která není ozdobou lokality u rotundy. A také díky aktivním spoluobčanům", říká Dana Svatošová, členka petičního výboru.

„Získaných 1620 podpisů občanů a návštěvníků města pod naši petici za pouhých 14 dnů má svou velkou váhu. Bylo nám jasné, že majitel a investor – spolek Jeunesse Lumiere, již několik let veřejně propaguje tuto stavbu jednoznačně ke zcela jinému účelu, než byla úřadem povolena. Není bez zajímavosti, že po našem jednání na radnici, byla pozvána k podání vysvětlení na odbor výstavby i předsedkyně spolku Mgr. Helena Johnová. Výsledkem tohoto jednání pak bylo, že webová stránka spolku Přátelé Jeunesse Lumiere byla následně rychle změněna - prakticky "vyluxována". Znamená to, že se změnily i tolikrát prezentované záměry majitelů? Opravdu bylo všechno kolem této přestavby v pořádku?" říká Petr Kulička mluvčí petičního výboru.  

Členka petičního výboru, paní Dana Svatošová ještě dodává "Ceníme si také velké pomoci viceprezidenta Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, z.s. Ing. Martina Kadrmana, který nám pomohl jak konzultacemi, tak i svými zkušenostmi."

Mapa ochranného pásma na starém hřbitově:

odbor-zp_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kulickovy.estranky.cz/clanky/prezentace-zameru-jl---odstraneno-po-3.10.2016.html

12.10.2016 byla natočena a po 18.hod. odvysílána reportáž České televize o rotundě sv.Kateřiny a kontroverzní přestavbě RD čp.254 v Událostech v regionu:

https://kulickovy.estranky.cz/clanky/reportaz-udalosti-v-regionech-ct-12.10.2016.html 

Reportáž o rotundě a přestavbě začíná až po 23.minutě v závěru Událostí v regionu:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/216411000141012-udalosti-v-regionech/

NÁVRŠÍ S ROTUNDOU SV.KATEŘINY

V ČESKÉ TŘEBOVÉ V MINULOSTI:

zamosti--4--1-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Všimněte si, jak vždy citlivě bylo přistoupeno k tomu, aby dominanta - rotunda, byla dobře vidět :-)

zamosti--3--1-.jpg

 

 

 

 

 

zamosti--2--1-.jpg

 

 

 

 

 za 1.republiky

zamosti--1--1-.jpg

 

 

 

 

 

r.1987

most_sochy_1901.jpgmost_sochy.jpg

 

 

 

 

 

r.1901

 

13886497_10204971438804531_6217229504747212910_n.jpg

 

A to je letos, r.2016 !

___________________________

DOBRÁ ZPRÁVA - odbor výstavby MÚ Č. Třebová pozval na 8.listopadu 2016 účastníky st. řízení k zahájení řízení o obnově stavebního řízení přestavby domu čp.254, zastiňujícího rotundu sv.Kateřiny, na základě žádostí, které jsme podali ...

wp_20161024_15_46_26_pro.jpg

Další zpráva je, že bylo povoleno vyjmutí vzrostlého zeravce východního ze skupiny památných stromů a jeho pokácení, nebude tak nadále z jižní strany clonit zvonici a rotundě..

____________________________________

Děkuji všem, co přišli besedovat před MÚ, účast předčila očekávání :-)
Děkuji také těm, kteří se přišli podívat i na veřejné zasedání rady a zastupitelstva města a případně přednesli své názory a otázky !
Nyní zpracujeme konkrétní body pro městskou radu, aby mohlo být obnoveno stavební řízení ve věci přestavby domu čp.254, necitlivě zastiňující naši rotundu ...
Při hlasování se naprostá většina ( 19 zastupitelů) vyjádřila pro, proti byl jeden a 4 se zdrželi hlasování..

Pozn. Zastupitelstvo nehlasovalo o tom, zda se obnoví nebo neobnoví stavební řízení. To může učinit pouze stavební úřad, coby vykonavatel státní správy, ne zastupitelstvo, jako samosprávný orgán. Zastupitelstvo pouze dalo zmocnění radě, aby zvážila, zda se jako účastník stavebního řízení připojí k žádosti o obnovu řízení.

PROBĚHLA:

VEŘEJNÁ BESEDA

 

OBČANŮ

 

„PŘESTAVBA

 

U ROTUNDY“

 

V pondělí 26.9.2016 od 15 hod.  

Staré náměstí před MÚ

Zve Vás Petiční výbor a Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR,z.s. 

 

predavani-petice-na-mu-v-ct-9.9--2-.jpg                                                           9.9.2016

Petici spolu s 1600 podpisy a průvodním dopisem odeslali na všechna vybraná kompetentní místa ...

1--9-.jpg

Dne 8.9.2016 po prozatímním odstranění lešení, přestavba "sirotčinceˇ vypadá ještě hrůzněji, něž dosud. Tak toto nám bude strašit a zakrývat naši rotundu sv.Kateřiny ?
Článek pana Mikoleckého z 10.9.2016: 
PÁR POZNÁMEK O AROGANCI, ANEB JAK TO VIDÍ OBČANÉ
Mluví se opět o stavbě u rotundy sv. Kateřiny, kterou by si občané přáli menší a méně nápadnou, takovou, aby více připomínala původní objekt.  Postavilo se však něco jiného a většina lidí to tak cítí, nikoliv sám investor a dárci, kteří svými příspěvky stavbu umožnili. Veřejnost má spoustu svých starostí a tak věnovala tomuto projektu pozornost až tehdy, když stavba vyrostla do výše, kterou nikdo nečekal, a stala se dominantou čtvrti.  To už i sousedé (tedy účastníci řízení) říkali, že dali souhlas k něčemu jinému, že nedostali žádné názorné vizualizace, ze kterých by bylo zřejmé, co se vlastně postaví. Investor získal kulaté razítko a tím i přesvědčení, že nyní již  má vystaráno. Budou-li peníze - a ty se opravdu podařilo zajistit v obdivuhodné výši - tak vznikne moderní a vybavené zázemí rotundy, které tu léta chybělo.. Píše se to v otevřeném dopise zastupitelům: "Spolek Přátelé Jeunesse Lumiere z.s. přestavuje tento dům mimo jiné s tím záměrem, aby v části domu vzniklo zázemí sloužící pro významnou kulturní památku, rotundu svaté Kateřiny, která v současné době žádné podobné prostory nemá. V rotundě se nekonají jen církevní obřady, pořádají se zde koncerty (např. v rámci Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka), během letních měsíců je v rotundě šest dní v týdnu přítomen průvodce z městského muzea, v rámci Jabkancové pouti je v kapli celodenní program pro širokou veřejnost, počítá se s programem také při Noci kostelů atd. A při všech těchto akcích nemají ani pořadatelé či účinkující, ani účastníci možnost použít toalety, není zázemí pro občerstvení, chybí šatna apod." O jakou aroganci se tedy jedná?  Možná to ze strany investora a dárců tak nikdo necítí, je to více problémů najednou. Stavební  řízení bylo vedeno na stavbu rodinného domku a místo něho se postavilo něco jiného, tedy "zázemí rotundy s daleko širším (převažujícím) využitím". Je tedy opravdu vše v souladu s pravomocným stavebním povolením?  Proběhla také jednání o tom, zda by přece jen neměl investor ustoupit a alespoň minimálně vyjít vstříc připomínkám veřejnosti, snížit jihozápadní štít alespoň na "polovalbu" i se zajištěním finanční kompenzace na tuto práci.  Odpověď: nelze -  máme pravomocné stavební povolení, nebylo by to ekonomické, zdrželo by to stavbu, stejně by to připomínky veřejnosti neuspokojilo....  Škoda, dvakrát škoda. Třeba právě proto vznikla nedávná petice, která za 14 dnů nashromáždila 1600 podpisů a mohlo by jich jistě být i více. Ale nejde o počty. Spíš o nespokojenost s tím, že vůbec byla tato stavba povolena, že jsme si tu patálii zavinili sami a  také o nespokojenosti s arogantním přístupem.  Zmíněné stavební povolení totiž obsahuje řadu podmínek, které při stavbě nebyly a nejsou dodržovány. Jistě realizovat na takovém místě za stísněných podmínek náročnou stavbu není jednoduché a nelze to dělat bez dohody s okolím i s veřejností. Vždyť přece celý záměr a cíl akce je orientován k veřejnosti.

6.jpg

Pro veřejnost zde platí jiné povinnosti - viz návštěvní řád a nevkusné tabulky na brance a vstupní bráně. Neplatí ale  pro vyvolené, kteří si mohou bránu otevřít kdy chtějí a přijet autem až k přestavovanému domu, i když to "pravomocné" stavební povolení přísně zakazuje. Jde o princip, o dohodu, a ta se nepodařila.

14333218_10205216643014483_5827095289545343443_n.jpg

Petice bude posouzena dle petičního zákona, nebudeme předbíhat.

Je to silné podpůrné veřejné stanovisko pro účastníky stavebního řízení, kteří trvají na splnění svých požadavků. Petice také obrátila pozornost občanů města  k naší cenné kulturní památce a celému areálu rotundy sv. Kateřiny, kde lze pro zlepšení stavu areálu starého hřbitova udělat mnohem více než vyvěsit současný návštěvní řád. Jsem trochu rozpačitý z poněkud odtažitého stanoviska vedení města, které bylo publikováno např. v Orlickém deníku. Zatímco hejtman Martin Netolický se snažil najít cestu k dohodě a shodě úřadů s investorem na některých minimálních ústupcích (a přes velkou snahu neuspěl), tak dále pokračuje alespoň ve snaze vyhlásit kolem naší cenné památky ochranné pásmo, tak starosta města Jaroslav Zedník tomuto návrhu příliš nerozumí a bude zkoumat, jaký bude dopad takového opatření na stavebníky a majitele  okolních domů.

Věřím, že jistě k nějaké dohodě nakonec dojde, dojde i k úpravě zeleně na městském hřbitově, novému osvětlení rotundy a úpravě informačního systému ve městě. To vše by mohlo opět napomoci tomu, že tato naše památka bude opět zřetelná pro návštěvníky, ale také i pro samotné Třebováky. Protože sběr podpisů pod petici současně také ukázal, že  část mladší generace o "nějaké rotundě" vlastně nic neví. Milan Mikolecký

Dopis panu MIkoleckému z 11.9.2016:

 Dobrý den, pane Mikolecký,
                 naprosto souhlasím s každým slovem ve Vašem článku o aroganci. Skutečně u nás arogance má v mnohém hlavní slovo a mnoho lidí ji využívá k upevnění své moci.  Co ale nemohu pochopit, jak může člověk povolaný k tomu, aby nás učil úctě k zemřelým a který se (doufám) modlí modlitbu "Odpočinutí lehké dej jim Pane..." vjet autem na bývalý hřbitov, v jehož zemi jsou ještě ostatky našich předků. To už není jen arogance, ale naprostá ignorace toho, co učí, nebo by učit měl. Vím, že park u rotundy už oficiálně není hřbitovem, že je parkem, ale všichni víme, že v jeho zemi zůstalo mnoho ostatků v nevyzvednutých hrobech a že bychom se k nim měli chovat s úctou. Jezdit po jejich kostech autem mi ale příliš uctivé nepřipadá. A to nemluvím o tom, že ani v parku by se auto k přepravě osob používat nemělo. To je sice již z jiného soudku, ale k základnímu vychování to snad také patří.
                                                         Iva Stolínová

:

Článek na iDNES.cz : http://pardubice.idnes.cz/petice-za-viditelnost-rotundy-dzf-/pardubice-zpravy.aspx?c=A160905_164124_pardubice-zpravy_jah

Vyjádření hejtmana pardubického kraje - ZDE:

https://kulickovy.estranky.cz/clanky/aktualne-z-facebooku.html

___________________________________________

PETICE  PROTI  PŘESTAVBĚ U ROTUNDY:

https://kulickovy.estranky.cz/clanky/petice-proti-prestavbe-domu-u-rotundy.html

V současné chvíli máme již 1600 podpisů a možnost podpisu byla po předchozím upozornění ukončena! Petice bude v nejbližších dnech odeslána na všechna příslušná místa...

Zákon výslovně stanoví, že ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno ani nesmí být jeho výkon nikomu na újmu. To mj. znamená, že petici může podepsat i občan mladší 18-ti let, který je schopen dostatečně chápat objem a míru informací v petici.

 

Námitky památkářů v minulosti:

https://kulickovy.estranky.cz/clanky/namitky-pamatkaru-k-rekonstrukci-domu-cp.254-u-kostelicka-byly-vazne.html

 

Z dopisu st.památkového ústavu:

https://kulickovy.estranky.cz/clanky/dopis-narodniho-pamatkoveho-ustavu-pardubice.html

ROZHLASOVÝ POŘAD O ROTUNDĚ  - pro poslech klikni - ZDE:

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2512094

Původ jména TŘEBOVÁ:  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3

Zmizelá Česká Třebová - Robovi (moji předci) u rotundy sv.Kateřiny:   https://kulickovy.estranky.cz/clanky/robovi-u-kostelicka-sv.kateriny.html

Náš starobylý kostelíček,

rotunda sv. Kateřiny

a její zastínění

Krásná rotunda sv.Kateřiny,nejstarší a nejcennější památku Vých.Čech, náš milovaný kostelíček, nyní bohužel zastínila odporná přestavba sousedního sirotčince (viz foto)

Foto: L.Šich

                            září 2016               Foto: Lad.Šich

kostelicek.jpg                                                                         16.4.2016               Foto: Vl.Hampl

Zástupce investora přestavby sirotčince H.Johnová tvrdila, že přes tím stejně rotunda od města nebyla vidět. Tato fotografie dokazuje, že tomu tak nebylo. Na tomto záběru z jara 2016 je střecha sirotčince sundaná...aneb, jak by to vypadalo, kdyby přestavba nepřekážela vůbec !

 

13876214_10205022086510692_4297458440488415852_n.jpg

 

13906965_10205022088630745_8941821300174950708_n.jpg

Stavba v podobě nízké chalupy tu byla už dávno, býval zde "Sirotčinec", ale nyní se stavba zvýšila, doplnila o "moderní" mansardy a vznikla nová českotřebovská dominanta.

13886497_10204971438804531_6217229504747212910_n.jpg

Jak to mohly kompetentní orgány (stavební odbor města, památkáři) povolit? To mi hlava nebere

 
 

 

Portrét
Facebook


Archiv

Kalendář
<< červenec >>
<< 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statistiky

Online: 3
Celkem: 809395
Měsíc: 4386
Den: 190